• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


İnsanın Kimlik İnşasında Maddi Bir Varlık Olarak Boncuk
( Bead as a Material Object in the Formation of Human Identity )

Yazar : Fatih Mehmet Berk    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 379-396
    


Özet
İnsan ve madde arasındaki ilişki kadim bir geçmişe dayanır. İnsanoğlu, yeryüzünde önceden var olan maddeler ve tekhnê karakteristiği sayesinde kendi ürettiği maddeler aracılığıyla kültür ve medeniyet inşa etmiştir. Her çağın kendine ait bir maddi kültürü vardır. Maddi kültür, tarih öncesi dönemi anlamak için olmazsa olmaz bir unsurdur. Tarih öncesi dönem ve maddi kültür arasındaki bağlantı diğer dönemlere göre daha fazladır, çünkü döneme ışık tutan tek materyal maddi kültürdür. Tarih öncesi dönemin kompleks yapısı insanlar ile şeyler arasındaki ilişkilerin arkeolojisi ile kavranılmaya çalışılır. Boncuk, tarih öncesi dönemin insan ve madde arasındaki ilişkisine ışık tutan hacmi küçük fakat etkisi derin bir objedir. İlk izleri MÖ 100.000&75.000’lere kadar uzanan boncuk genel anlamda insanlık tarihi özellikle ise kültürel gelişim, sosyal, ekonomik ve zihinsel alanları yorumlamada önemli bir unsurdur. Boncuk, tarih öncesi dönemin din, dil, gelenek, statü, cinsiyet, ekonomi, ticaret, sanat, teknoloji ve sosyalleşme alanlarında pek çok anlam içeren zengin bir anlama sahiptir. Tarihin her döneminde insanın kullandığı objeler her daim kimliğine dair izler taşımıştır. Boncuk insan kimliğinde etkisi olan en eski objelerden birisidir. Boncuğun beden üzerine takılan bir takı olması insanin kimlik inşası ile anılmasına yol açmıştır. Çalışmamızda boncuğun tarih öncesi dönemde sosyal ve kültürel anlamda insanın kimlik inşa sürecinde nasıl bir katkı yaptığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
insan, madde, takı, kimlik, boncuk

Abstract
The relationship between man and material is based on a deep-rooted past. Human beings have created culture and civilization through the items produced by themselves in virtue of technê notion as well as the pre-existing substances on the earth. Every era has its own material culture. Material culture is the sine qua non element to consider the prehistory. The engagement between prehistoric period and material culture is higher than the other ages because the only element that shed light to the period is material culture. The complex structure of the prehistory could be perceived by means of archaeology of the relationships between human beings and things.. Bead is a small but highly active object that sheds light on the relationship between human and matter in the prehistoric period. The earliest beads are dated to about 100.000 BCE & 75.000 BCE. It generally helps to analyze the perception of human history particularly in the interpreting of cultural development, socialization, economy and mental fields. Beads are polysemous objects in the fields of religion, language, tradition, status, gender, economy, trade, art, technology and socialization in the prehistoric period. The objects used by people in every age of history have always represented the identity of people. Bead is one of the oldest objects that have an influence on human identity. People make comments on beads for the formation of human identity as it is worn on human body as an ornament. In our study, we have tried to mention how the bead contributed to the formation of human identity in the social and cultural concept in the prehistoric period.

Keywords
human beings, material, ornament, identity, bead

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook