• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Halkbilimsel Metaetik Kuram ile “Husumet Oluşturmak” ve “İftira Atmak” Olumsuz Etik Değerlerinin Çözümlemesi
(Folklogical Metaethic Theory with “Create Enforcement” and “Slave” Analysis of Negative Ethical Values )

Yazar : Sacide Çobanoğlu    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 110
Sayfa : 347-370
    


Özet
Değişen zaman ve gelişen teknoloji, insan hayatına olumlu yönde katkılarda bulunmakta fakat bununla birlikte toplum içinde yaşamını sürdürmeye çalışan bireyin etik anlayışında değişikliklere yol açmaktadır. 21. yüzyıl itibariyle dünya üzerindeki bütün toplumlar, teknolojinin getirisi modernite rüzgârlarına kapılmaktan kendilerini alıkoyamamışlar ve kadim bilgiler yoluyla sahip oldukları etik değerlerinden süratle uzaklaşmaya başlamışlardır. Bugün dünyada kültürel yozlaşma sebebiyle gündem maddesi durumunda olan birçok etik sorunu vardır. Bu etik problemleri her toplumun kendi yapısına göre değişiklik göstermektedir. Etik anlayışındaki bu değişim sebebiyle Türk dünyasında da birçok etik probleminin yaşandığı görülmektedir. Bu problemlerin çözümlenebilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla halkbilimi ve etik alanlarında yaptığım disiplinlerarası çalışmayla Halkbilimsel Metaetik Kuram ve kuramımın inceleme yöntemi Halkbilimsel Temellendirme Metaetiksel Çözümle Yöntemimi ortaya koymuş bulunmaktayım. Halkbilimsel Metaetik Kuram ahlâksal yaşam; gelenekler, görenekler, âdetler, töre ve örfleri esas alarak temellendirilebilir önermesini ortaya koymakta ve bu iddiasını Türk dünyasının tamambilicisi Dede Korkut Kitabı’nın etik indeksiyle ispatlamaktadır. Bu çalışmanın konusu Dede Korkut Kitabı Etik İndeksi’nde olumsuz etik değerlerden biri olarak yer alan Husumet Oluşturmak ve İftira Atmak Olumsuz Etik Değerlerini etik çözümlemesinin yapılmasıdır. Çalışmamızın amacı; Türk toplumunun etik anlayışının ortaya çıkışına kaynaklık eden halkbilimsel anlamda halk fikirleri, metaetiksel anlamda önermeleri belirleyerek Halkbilimsel Metaetik Kuramın anlatılara uygulanması noktasında örnek bir çalışma yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
halkbilimi, halk felsefesi, metaetik, kuram, yöntem

Abstract
Technology affects human life both positively and negatively. In the 21st century, all societies have begun to move away from their own cultures and values. There are many ethical problems in the world today. These ethical problems vary according to the structure of each society.Due to this change in the understanding of ethics, it is seen that many ethical problems are experienced in the Turkish world. In order to contribute to the resolution of these problems, I have revealed my Folkloric Grounding Metaethics Analysis Method, which is the method of analysis of my theory and Metaethic Theory of Folklore, with my interdisciplinary work in the fields of folklore and ethics. Metaethic Theory of Folklore moral life; It puts forward the proposition that it can be justified on the basis of traditions, customs and traditions, proves this claim with the ethical index of the Book of Dede Korkut, the complete scholar of the Turkish world.The subject of this study is the ethical analysis of the Negative Ethical Values of Creating Animosity and Slandering, which is one of the negative ethical values in the Dede Korkut Book of Ethics Index. The aim of our study; It is to make an exemplary study at the point of applying the Metaethic Theory of Folklore to the narratives by determining the folk ideas in the folklore sense, the propositions in the metaethical sense, which are the source of the emergence of the ethical understanding of the Turkish society.

Keywords
folklore, folk philosophy, metaethics, theory, method

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook