• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Almanya'da Yaşayan Türklerin l Müzik Kültürü Sosyal Statüsü ve Entegrasyon Politikaları i Üzerine Saptamalar Değerlendirmeler ve Öneriler
(DETERMINATIONS, EVALUATIONS AND SUGGESTİONS ON MUSİCAL CULTURE, SOCİ- AL STATUS AND CULTURAL ADAPTATION (INTEGRATION) OF THE TURKS LIVING IN GERMANY )

Yazar : Cihangir Terzi    
Türü :
Baskı Yılı : 2009
Sayı : 58
Sayfa : 133-144
    


Özet
40 Ekim 1961 antlaşması ile yaklaşık yarım asır önce başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın diğer sa: nayileşmiş ülkelerine Türkiye'den başlayan işçi akını, zamanla nüfus yoğunluğu bakımından Avrupa Birli- Bi içerisindeki göçmenler arasındaki en büyük ulusal grubu oluşturdu. Bu grup, günümüze kadarki zaman zarfında hızla çoğalarak hem sosyo-demografik açıdan Avrupa Birliği üyesi bazı ülkelerin nüfus ve hane Sa“ yılarının üzerine çıktı hem de işçilikten girişimciliğe uzanan süreçte ekonmik katkı bağlamında bazı Avru- pa ülkelerini geride bıtakarak adeta Avrupa Birliği'nin fiili bir üyesi haline geldi. Tıpkı Türkiye'de 1940'larda köyden kente yaşanan göç dalgasının sonuçlarında olduğu gibi “Almanya Türkiyesinde” daha ziyade göçmen toplumun yaşadığı özlemleri, acıları ve beklentileri dile getiren ve “Göçmen Edebiyatı” olarak adlandırılan edebiyat türü ve müzik kültürü ortaya çıktı. İlk önceleri genellikle ayrılık, hasretlik ve Türkiye'ye olan özlem temalarını anlatan ilgili edebiyatın ve müzik kültürünün ürünle- ri, daha sonraki yıllarda Almanya içerisindeki haksızlıkları, dışlanmışlıkları, kültürel hazımsızlıkları ve di- ger duyguları kendine özgü üslubuyla anlatarak türkülere, şarkılara, filmlere, romanlara, gazete köşelerine, şiirlere ve hatta günümüz televizyon dizilerine ve reklamlarına kadar yansıdı. Almanya'da yaşayan Türklerin müzik kültürleri, günümüze kadar süregelen zaman tünelinde toplumun doğal yansımalarından nasibini alarak tıpkı yaşam tarzları gibi iki arada sıkışıp kaldı. Genellikle Türkiye ta- şımalı geleneksel ölçütlerde veya günlük popüler müzik anlayışı tarzında icra edilen, dinlenilen, dinletilen ve üretilen müzik kültürü anlayışının dışında, çağdaş standartlarda önemli bir açılım gerçekleştirile- medi.

Anahtar Kelimeler
Ggöç, Almanya'da Türkler, entegrasyon

Abstract
The worker migration from Turkey to other industrialized countries of Europe, mainly Ger- many, which started about half a century ago upon October 31, 1961 Agreement, have beco- me the largest national group of migrants over time in terms of population in European Union. This group have grown during the years and in addition to exceeding the population and num- bers of houses.in some countries which are European Union members in socio-demographic terms, it nearly became an actual member of European Union by outpacing some European co- untries in terms of economic contribution during the period of progressing from workmanship to entrepreneurship. Similar to the results of the migration wave from villages to cities in Turkey in 1940's, a li- terature type named “Migrant Literature” and a musical culture have appeared, which especi- ally express the longings, pains and expectations experienced by the migrant society. At first, the products of the said literature and musical culture which generaliy tell the themes of sepa- ration, Jonging and homesickness for Turkey, started to tell the injustices, social exclusions, cul- tural inadaptations and other feelings within Germany in a distinctive manner and reflected to folk songs, songs, movies, novels, newspaper articles, poems, and even television shows and commercials nowadays

Keywords
Müsical culture of the Turks living in Germany

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr