• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Dergimize gönderilecek makale, tanıtım yazısı, vb tüm ürün sahiplerinin ORCID kayıtları ile başvurmaları TR-DİZİN'in kuralıdır. Orcid numarası olmayan yazarlarımıza dergimizde yer verilemeyeceğini saygılarımızla duyururuz.

  ***********


  100. İlhan Başgöz Özel Sayısı

  Önemli bir kavşak noktası olarak gördüğümüz Kasım-2019 yılında yayımlanacak ve ülkemizin yüz akı bilim insanlarından Prof.Dr.  İlhan Başgöz  adına yayımlanacak 100. özel sayımızda siz değerli (davetli) akademisyen, yazar ve  araştırmacılarımızın makale, eleştiri, değerlendirme içeriğindeki ürünleriyle  katkıda bulunmalarını  ümit etmekteyiz.

  Öte yandan 100. sayımızla birlikte dergimizin kurucusu ve halen Yayın Koordinatörü olan Sayın Metin Turan adına da bu sayıyla birlikte  özel bir ek yayımlayacağız. Bu ekte de Metin Turan konulu anı, değerlendirme  içerikli yazıların yer almasını dilemekteyiz.100. sayımızda bir eserinizle yer almakla ilgili kararınızı,30 Haziran 2019 tarihine kadar bildirmenizi; katkıda bulunmayı  onayladığınız takdirde eserinizi 30 Ağustos  2019 tarihine kadar dergimize iletmenizi istirham eder, saygılarımızı sunarız.

   


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. sayısına

  konuya ilişkin makale kabul edilmektedir.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale

  kontenjanı

  dolmuştur.

  Sadece

  İlhan Başgöz 100. Özel Sayı

  (Kasım 2019)

  için konuyla ilgili makale

  kabul edilmektedir.

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


97-1 SayıEditör
Prof.Dr. Fatoş Silman (UKÜ Eğitim Fakültesi)

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Ayşe Negiş Işık & Doç. Dr. Erkan Işık

Lefkoşa  2019

 | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Abdulkader El Rawas Çağın Kazımoğlu  
Eğitim Durumu Sanal Gerçeklik Ortamının Algılanmasını Önemli Derecede Etkiler mi? Ss, 1-17
Does the Education Degree Significantly Affect the Perception of a Virtual Reality Environment?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Hakan Hançer Hande Mişe  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları Ss, 18-30
Use of Social Media for Educational Purposes by Secondary School Students and Attitudes towards Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.923
Özet | Abstract | Tam Metin |

Türker Sahin Nadire Cavus  
Dijital Çağda Eğitim: Anatomi Eğitiminde Teknolojik Eğilimler Ss, 31-46
Education in the Digital Age: Technological Trends in Anatomy Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.925
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Gökal Ayşe Sönmez, Orhan Ercan  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 47-62
Examination of Attitudes of Computer Science Teachers About Self-Efficacy and Computer Assisted Instruction for Educational Internet Usage in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.926
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fezile Ozdamli Şenay Kocakoyun Aydoğan  
Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları” Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 63-75
Validity and Reliability of the “Gamification Applications in Education” Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.927
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan Şimşek Tuncer Can  
Yüksek Öğretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi Ss, 76-90
Examination of Virtual Reality Usage in Higher Education in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.928
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan Cantemir Müesser Nat  
Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi Ss, 91-104
Design, Implementation And Evaluation Of The Online Pedagogical Formation Certificate Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.929
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Göksu Sevilay Atmaca  
Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları Ss, 105-116
The Attitudes of the Teachers and Teachers Candidate Towards Mobile Education Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.930
Özet | Abstract | Tam Metin |

Umut Zeki Tolgay Karanfiller, Kamil Yurtkan  
Sayıları Öğretmek Amacıyla Özel Eğitim İçin Genişletilmiş Bir Mobil Uygulama Tasarımı Ss, 117-128
An Extended Mobile Application Design For Special Education To Teach Numbers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.931
Özet | Abstract | Tam Metin |

İme Akanyeti Çağın Kazımoğlu  
Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri Ss, 129-146
The Influence of Education on the Awareness and Behavior of University Students towards Solid Waste Pollution and Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Doğa Kavaz Hüseyin Öztoprak  
Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı ve Çevresel Duyarlılık Üzerine Bir Durum Çalışması: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ss, 147-166
A Case Study on Sustainable Development Awareness and Environmental Responsibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.933
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çelen Dimililer Nurdan Atamtürk  
Woolf’un Odasında Erkek Temsili Ss, 167-177
Male Representations in Woolf’s A Room of One’s Own
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.934
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Batular  
Héléne Cixous'un “Medusa'nın Gülüşü” Feminist Stilistik Analizi Ss, 178-190
A Feminist Stylistics Analysis of “The Laugh of the Medusa,” by Héléne Cixous
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.935
Özet | Abstract | Tam Metin |

Larian M Nkomo Müesser Nat, Philip Siaw Kissi  
Yükseköğretim Kurumlarında ÖYS Kullanım Politikasının Önemi Ss, 191-200
The Importance of LMS Use Policy in Higher Education Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.936
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Yaman Lesinger Salim Akyürek, Hülya Şenol  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 201-227
Investigation Of The Relationship Between Teachers' Psychological Capital and School Culture Characteristics In Preschool Education Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.937
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rüya Mert Altıncı  
Kıbrıs'ta Özel bir Üniversitenin Personel Geliştirme Programı Üzerine bir Çalışma Ss, 228-238
A Case Study on Staff Development Program at a Private University in Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.938
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedriye Alıcı Münevver Yalçınkaya  
Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Stresi Düzeylerine Göre İncelenmesi Ss, 239-255
Investigation of The Teachers’ Job Satisafaction, Organizational Commitment According to Stress Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.939
Özet | Abstract | Tam Metin |

Azmiye Yinal Figen Yaman Lesinger, Gamze Peler Şahoğlu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Velilerle İletişim Kurma Yöntemlerinin Kullanımının Gerçekleştirilmesi Ss, 256-288
Realization of The Use of Primary School Branch Teachers' Ways of Communicating with Parents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.940
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Vaiz Nesrin M. Bahçelerli, Akış Vaiz  
Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları Ss, 289-298
Metaphorical Perceptions of Teachers on Education Supervisors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.941
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman Vaiz Nesrin M. Bahçelerli , Akış Yeşilada  
Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği Ss, 297-305
Duties and Resposibilities of Education Supervisors; A case of Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.942
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun Dağtaş Şehnaz Şahinkarakaş  
Dinamik Sistem Çerçevesinde Dil Öğreniminde Yaşanılan Belirsizlik Deneyimleri Ss, 306-319
The Experience of Uncertainty in Foreign Language Learning within Dynamic Systems Framework
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.943
Özet | Abstract | Tam Metin |

Besime Erkmen  
Her Zorluk Öğrenme Fırsatıdır: Öğrenci Öğretmenlerinin Öğrenme Deneyimleri Ss, 320-334
Every Challenge Is An Opportunity To Learn: Student-Teachers’ Learning Experiences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.944
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çelen Dimililer Nurdan Atamtürk  
Yabancı Dil Sınıfı Olarak İngilizcede Kaygıyı Gidermede Dramanın Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ss, 335-342
The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.945
Özet | Abstract | Tam Metin |

Danyal Öztaş Tüm  
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kaygısı Ss, 343-358
Foreign Language Anxiety Among Prospective Language Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.946
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farida Aboud  
İngilizce Lisansüstü Öğrencilerinin Özür Dileme Stratejileri Ss, 359-372
Apology Strategies among EFL Postgraduate Learners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.947
Özet | Abstract | Tam Metin |

Behbood Mohammadzadeh Özge Razi, Mehmet Ali Yavuz  
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Anlama Becerileri Ss, 373-380
Comprehension of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.948
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semiha Gürsoy Şehnaz Şahinkarakaş  
Dil Öğreniminde Öğrenci Bağışıklığının Dinamik Gelişimi Ss, 381-401
The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning Motivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.949
Özet | Abstract | Tam Metin |

Senem Zaimoğlu Şehnaz Şahinkarakaş  
Sosyal Duygusal Öğrenme Çerçevesinde Öz Düzenleme Yabancı Dil Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi Ss, 402-417
Development of a Self- Regulation Foreign Language Learning Scale Within the Framework of Social Emotional Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.950
Özet | Abstract | Tam Metin |

Almakki Rumadhan Al Sabiri Sibel Ersel Kaymakamoğlu  
İngiliz Edebiyatı Öğreten Öğretmenlerin İngiliz Edebiyatını Öğretme ile İlgili Görüşleri:Libya Yüksek Öğretim Örneği Ss, 418-433
A Study on the Views of English Literature Teachers about How to Teach English Literature: Libyan Higher Education Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.951
Özet | Abstract | Tam Metin |

Najma Salem  
Libya Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etkili EFL Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Algıları Ss, 434-450
Libyan Student Teachers’ Perceptions on the Attributes of the Effective EFL Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.952
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özge Razi Behbood Mohammadzadeh, Mehmet Ali Yavuz  
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Kullanma Becerileri Ss, 451-461
Production of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.953
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çiğdem Hursen Sibel Süzek Birkollu  
Öğretmenlerin Süreç Odaklı Ölçme Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ss, 462-477
Determining the Relationship Between Teachers' Attitudes Towards the Use of Process-Oriented Measurement Tools and Self-Efficacy Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.954
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enis Faslı Funda Gezer Faslı  
Edublogların Katılımıyla Dönüştürücü Öğrenme Kuramı: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri Ss, 478-498
Transformative Learning Theory through the Incorporation of Edublogs: The Experiences of Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.956
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif Ünal Bozcan Bengü Berkmen, Nihan Koran, Eşmen Tatlıcalı  
4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı Ss, 515-529
The Awareness Levels Of Parents Whose Children Ages Between 4 and 6.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.961
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hale Erden  
Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme Ss, 499-514
Influence of Teacher Candidates’ Motivation on Social Entrepreneurship: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.964
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sarem Özdemir  
60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal- Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği Ss, 557-570
An Investigation of 60 – 72 Months-Old Preschool Children’s Qualification on Cognitive, Socio-Emotional and Self-Care Skills in Terms of Specific Variables: North Cyprus Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.967
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehlika Köyceğiz Saide Özbey  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri ve Öğretmenlerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 571-610
An Investigation of the Motivation Levels of Children in Preschool Education Institutions in Terms of Problem Solving Skills and Some Variables Related to Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.968
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora Oktekin Nadire Cavus  
İşitme ve Konuşma Engelli Bireyler için İşaret Tanıma Sistemi Geliştirme Ss, 593-609
Development of Sign Recognition System for Hearing and Speech Impaired Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.969
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vasfiye Karabıyık Necla Işıkdoğan Uğurlu  
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Uygulama Merkezlerinde Yapılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Görüşleri Ss, 610-629
The Views of the Prospective Teachers of the Department of Mentally Handicapped on the Instructional Regulations Made in Special Education Practice Centers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.970
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gül Kahveci  
Üç Farklı Tekrarlı Okuma Stratejisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bir Öğrenci Üzerindeki Etkililiği Ss, 630-658
Effectiveness of Three Different Repetitive Reading Strategies on a Student with Attention Deficit and Hyperactivity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.971
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aygil Takır Ayşen Özerem  
Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar Ss, 659-678
The Problems of Immigrant Foreign Students in School Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Onur Tatlı Ayşe Bengisoy  
Yatılı Yurtta ve Ailesinin Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırması Ss, 679-697
Comparison of State-Trait Anxiety Levels of Secondary School 12TH Grade Students Who Stay At Dormitory and Who Stay With Their Parents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.973
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen Yaman Lesinger Musa Oytun, Azmiye Yınal  
Görsel Medyadaki Şiddetin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Ss, 698-725
The Impact of Violence on The Visual Media On High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande Mişe Ahmet Hakan Hançer  
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi Ss, 726-738
A Study on Academic Procrastination Behaviors of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver Yalçinkaya Meryem Taner, Emre Demirci  
Ergenlerde Sosyal Onay ve İyilik Hallerinin İncelenmesi Ss, 739-752
Examination of Social Approval and Wellbeing Conditions in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.976
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemre Anlayışlı Nergüz Bulut Serin  
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi Ss, 753-767
A Study on Internet Addiction and Depression Among High School Students due to Gender, Academic Success and Internet Usage Duration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.977
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü Tosun Aziz Zorlu  
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 768-780
A Study on Anxiety and Depression Levels of Primary School Third Grade Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.978
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Altun Süha Yilmaz  
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi Ss, 781-792
Investigation of Elementary Mathematics Teacher Candidates Academic Achievement According to Kolb’s Learning Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye Çiftlikli  
Sandra Cisneros’un Eleven Adlı Eserinin Sözcüksel Kategorileri: Pedagojik Biçembilimsel İnceleme Ss, 793-800
Lexical Categories in Eleven by Sandra Cisneros: A Pedagogical Stylistic Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.980
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr