• Duyurular
 • İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı 3.  4. sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


97-1 Sayı

İÇİNDEKİLER

1- Does the Education Degree Significantly

Editör
Prof.Dr. Fatoş Silman (UKÜ Eğitim Fakültesi)

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Ayşe Negiş Işık & Doç. Dr. Erkan Işık

Lefkoşa  2019

Bu sayının hakemleri  | Kapak  | İçindekiler  | Editörden

Abdulkader El Rawas - Çağın Kazımoğlu  
Eğitim Durumu Sanal Gerçeklik Ortamının Algılanmasını Önemli Derecede Etkiler mi? Ss, 1-17
Does the Education Degree Significantly Affect the Perception of a Virtual Reality Environment?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.922
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İme Akanyeti - Çağın Kazımoğlu  
Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri Ss, 129-146
The Influence of Education on the Awareness and Behavior of University Students towards Solid Waste Pollution and Management
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.932
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Doğa Kavaz - Hüseyin Öztoprak  
Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalığı ve Çevresel Duyarlılık Üzerine Bir Durum Çalışması: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ss, 147-166
A Case Study on Sustainable Development Awareness and Environmental Responsibility
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.933
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çelen Dimililer - Nurdan Atamtürk  
Woolf’un Odasında Erkek Temsili Ss, 167-177
Male Representations in Woolf’s A Room of One’s Own
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.934
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fatma Batular  
Héléne Cixous'un “Medusa'nın Gülüşü” Feminist Stilistik Analizi Ss, 178-190
A Feminist Stylistics Analysis of “The Laugh of the Medusa,” by Héléne Cixous
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.935
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Larian M Nkomo - Müesser Nat - Philip Siaw Kissi  
Yükseköğretim Kurumlarında ÖYS Kullanım Politikasının Önemi Ss, 191-200
The Importance of LMS Use Policy in Higher Education Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.936
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Figen Yaman Lesinger - Salim Akyürek - Hülya Şenol  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarindaki Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Ve Okul Kültürü Özellikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 201-227
Investigation Of The Relationship Between Teachers' Psychological Capital and School Culture Characteristics In Preschool Education Institutions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.937
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Rüya Mert Altıncı  
Kıbrıs'ta Özel bir Üniversitenin Personel Geliştirme Programı Üzerine bir Çalışma Ss, 228-238
A Case Study on Staff Development Program at a Private University in Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.938
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bedriye Alıcı - Münevver Yalçınkaya  
Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Stresi Düzeylerine Göre İncelenmesi Ss, 239-255
Investigation of The Teachers’ Job Satisafaction, Organizational Commitment According to Stress Levels
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.939
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Azmiye Yinal - Figen Yaman Lesinger - Gamze Peler Şahoğlu  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Velilerle İletişim Kurma Yöntemlerinin Kullanımının Gerçekleştirilmesi Ss, 256-288
Realization of The Use of Primary School Branch Teachers' Ways of Communicating with Parents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.940
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Osman Vaiz - Nesrin M. Bahçelerli - Akış Vaiz  
Öğretmenlerin Eğitim Denetmenlerine İlişkin Metaforik Algıları Ss, 289-298
Metaphorical Perceptions of Teachers on Education Supervisors
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.941
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ahmet Hakan Hançer - Hande Mişe  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları ve Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları Ss, 18-30
Use of Social Media for Educational Purposes by Secondary School Students and Attitudes towards Social Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.923
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Osman Vaiz - Nesrin M. Bahçelerli - Akış Yeşilada  
Denetmen Görev ve Sorumlukları; Kıbrıs Örneği Ss, 297-305
Duties and Resposibilities of Education Supervisors; A case of Cyprus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.942
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aysun Dağtaş - Şehnaz Şahinkarakaş  
Dinamik Sistem Çerçevesinde Dil Öğreniminde Yaşanılan Belirsizlik Deneyimleri Ss, 306-319
The Experience of Uncertainty in Foreign Language Learning within Dynamic Systems Framework
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.943
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Besime Erkmen  
Her Zorluk Öğrenme Fırsatıdır: Öğrenci Öğretmenlerinin Öğrenme Deneyimleri Ss, 320-334
Every Challenge Is An Opportunity To Learn: Student-Teachers’ Learning Experiences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.944
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çelen Dimililer - Nurdan Atamtürk  
Yabancı Dil Sınıfı Olarak İngilizcede Kaygıyı Gidermede Dramanın Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ss, 335-342
The Use of Drama in Overcoming Anxiety in English as a Foreign Language Class: An Action Research
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.945
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Danyal Öztaş Tüm  
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Kaygısı Ss, 343-358
Foreign Language Anxiety Among Prospective Language Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.946
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Farida Aboud  
İngilizce Lisansüstü Öğrencilerinin Özür Dileme Stratejileri Ss, 359-372
Apology Strategies among EFL Postgraduate Learners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.947
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Behbood Mohammadzadeh - Özge Razi - Mehmet Ali Yavuz  
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Anlama Becerileri Ss, 373-380
Comprehension of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.948
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Semiha Gürsoy - Şehnaz Şahinkarakaş  
Dil Öğreniminde Öğrenci Bağışıklığının Dinamik Gelişimi Ss, 381-401
The Dynamic Development of Student Immunity in Language Learning Motivation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.949
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Senem Zaimoğlu - Şehnaz Şahinkarakaş  
Sosyal Duygusal Öğrenme Çerçevesinde Öz Düzenleme Yabancı Dil Öğrenme Ölçeğinin Geliştirilmesi Ss, 402-417
Development of a Self- Regulation Foreign Language Learning Scale Within the Framework of Social Emotional Learning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.950
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Almakki Rumadhan Al Sabiri - Sibel Ersel Kaymakamoğlu  
İngiliz Edebiyatı Öğreten Öğretmenlerin İngiliz Edebiyatını Öğretme ile İlgili Görüşleri:Libya Yüksek Öğretim Örneği Ss, 418-433
A Study on the Views of English Literature Teachers about How to Teach English Literature: Libyan Higher Education Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.951
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Türker Sahin - Nadire Cavus  
Dijital Çağda Eğitim: Anatomi Eğitiminde Teknolojik Eğilimler Ss, 31-46
Education in the Digital Age: Technological Trends in Anatomy Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.925
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Najma Salem  
Libya Öğrencilerinin Öğretmenlerin Etkili EFL Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Algıları Ss, 434-450
Libyan Student Teachers’ Perceptions on the Attributes of the Effective EFL Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.952
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Özge Razi - Behbood Mohammadzadeh - Mehmet Ali Yavuz  
İngilizce Öğretmenliği Öğrencilerinin Konuşma Sezdirimlerini Kullanma Becerileri Ss, 451-461
Production of Conversational Implicatures by Students of the ELT Department
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.953
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Çiğdem Hursen - Sibel Süzek Birkollu  
Öğretmenlerin Süreç Odaklı Ölçme Araçlarının Kullanımına Yönelik Tutum ve Öz Yeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ss, 462-477
Determining the Relationship Between Teachers' Attitudes Towards the Use of Process-Oriented Measurement Tools and Self-Efficacy Perceptions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.954
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Enis Faslı - Funda Gezer Faslı  
Edublogların Katılımıyla Dönüştürücü Öğrenme Kuramı: Öğretmen Adaylarının Deneyimleri Ss, 478-498
Transformative Learning Theory through the Incorporation of Edublogs: The Experiences of Prospective Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.956
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Elif Ünal Bozcan - Bengü Berkmen - Nihan Koran - Eşmen Tatlıcalı  
4-6 Yaş Arasındaki Çocukların Ebeveynlerinin İstismara Yönelik Farkındalığı Ss, 515-529
The Awareness Levels Of Parents Whose Children Ages Between 4 and 6.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.961
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hale Erden  
Öğretmen Adaylarının Motivasyonlarının Sosyal Girişimciliğe Etkisi: Nitel Çözümleme Ss, 499-514
Influence of Teacher Candidates’ Motivation on Social Entrepreneurship: A Qualitative Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.964
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Sarem Özdemir  
60-72 Aylık Çocukların Bilişsel, Sosyal- Duygusal ve Özbakım Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Örneği Ss, 557-570
An Investigation of 60 – 72 Months-Old Preschool Children’s Qualification on Cognitive, Socio-Emotional and Self-Care Skills in Terms of Specific Variables: North Cyprus Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.967
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mehlika Köyceğiz - Saide Özbey  
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Motivasyon Düzeylerinin Problem Çözme Becerileri ve Öğretmenlerine İlişkin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 571-610
An Investigation of the Motivation Levels of Children in Preschool Education Institutions in Terms of Problem Solving Skills and Some Variables Related to Teachers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.968
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Bora Oktekin - Nadire Cavus  
İşitme ve Konuşma Engelli Bireyler için İşaret Tanıma Sistemi Geliştirme Ss, 593-609
Development of Sign Recognition System for Hearing and Speech Impaired Individuals
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.969
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Gökal - Ayşe Sönmez - Orhan Ercan  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz Yeterlik Düzeyi İle Bilgisayar Destekli Eğitime İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 47-62
Examination of Attitudes of Computer Science Teachers About Self-Efficacy and Computer Assisted Instruction for Educational Internet Usage in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.926
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Vasfiye Karabıyık - Necla Işıkdoğan Uğurlu  
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Özel Eğitim Uygulama Merkezlerinde Yapılan Öğretimsel Düzenlemelere İlişkin Görüşleri Ss, 610-629
The Views of the Prospective Teachers of the Department of Mentally Handicapped on the Instructional Regulations Made in Special Education Practice Centers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.970
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Gül Kahveci  
Üç Farklı Tekrarlı Okuma Stratejisinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Bir Öğrenci Üzerindeki Etkililiği Ss, 630-658
Effectiveness of Three Different Repetitive Reading Strategies on a Student with Attention Deficit and Hyperactivity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.971
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Aygil Takır - Ayşen Özerem  
Göçle Gelen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okul Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar Ss, 659-678
The Problems of Immigrant Foreign Students in School Environment
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.972
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Mustafa Onur Tatlı - Ayşe Bengisoy  
Yatılı Yurtta ve Ailesinin Yanında Kalan Ortaöğretim 12. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk ve Süreklik Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırması Ss, 679-697
Comparison of State-Trait Anxiety Levels of Secondary School 12TH Grade Students Who Stay At Dormitory and Who Stay With Their Parents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.973
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Figen Yaman Lesinger - Musa Oytun - Azmiye Yınal  
Görsel Medyadaki Şiddetin Lise Öğrencileri Üzerindeki Etkisi Ss, 698-725
The Impact of Violence on The Visual Media On High School Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.974
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hande Mişe - Ahmet Hakan Hançer  
Öğretmen Adaylarının Akademik Erteleme Davranışlarının İncelenmesi Ss, 726-738
A Study on Academic Procrastination Behaviors of Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.975
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Münevver Yalçinkaya - Meryem Taner - Emre Demirci  
Ergenlerde Sosyal Onay ve İyilik Hallerinin İncelenmesi Ss, 739-752
Examination of Social Approval and Wellbeing Conditions in Adolescents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.976
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Cemre Anlayışlı - Nergüz Bulut Serin  
Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Depresyonun Cinsiyet, Akademik Başarı ve İnternete Giriş Süreleri Açısından İncelenmesi Ss, 753-767
A Study on Internet Addiction and Depression Among High School Students due to Gender, Academic Success and Internet Usage Duration
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.977
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Ülkü Tosun - Aziz Zorlu  
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 768-780
A Study on Anxiety and Depression Levels of Primary School Third Grade Students
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.978
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hasan Altun - Süha Yilmaz  
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarını Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi Ss, 781-792
Investigation of Elementary Mathematics Teacher Candidates Academic Achievement According to Kolb’s Learning Styles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.979
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Fezile Ozdamli - Şenay Kocakoyun Aydoğan  
Eğitimde Oyunlaştırma Uygulamaları” Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 63-75
Validity and Reliability of the “Gamification Applications in Education” Scale
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.927
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Safiye Çiftlikli  
Sandra Cisneros’un Eleven Adlı Eserinin Sözcüksel Kategorileri: Pedagojik Biçembilimsel İnceleme Ss, 793-800
Lexical Categories in Eleven by Sandra Cisneros: A Pedagogical Stylistic Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.980
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

İrfan Şimşek - Tuncer Can  
Yüksek Öğretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı ile İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik İçerik Analizi Ss, 76-90
Examination of Virtual Reality Usage in Higher Education in Terms of Different Variables
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.928
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Volkan Cantemir - Müesser Nat  
Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi Ss, 91-104
Design, Implementation And Evaluation Of The Online Pedagogical Formation Certificate Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.929
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Hüseyin Göksu - Sevilay Atmaca  
Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Mobil Eğitim Uygulamalarına Yönelik Tutumları Ss, 105-116
The Attitudes of the Teachers and Teachers Candidate Towards Mobile Education Applications
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.930
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |

Umut Zeki - Tolgay Karanfiller - Kamil Yurtkan  
Sayıları Öğretmek Amacıyla Özel Eğitim İçin Genişletilmiş Bir Mobil Uygulama Tasarımı Ss, 117-128
An Extended Mobile Application Design For Special Education To Teach Numbers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.22559/folklor.931
Anahtar Kelimeler | Öz | Tam Metin (PDF) |


Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook