• Duyurular
 • CommonCreative

  Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  ****************


  Yayım Takvimi

  Şubat 2018-1 / 93. sayı

  Mayıs 2018-2 / 94. sayı

  Ağustos 2018-3 / 95. sayı

  Kasım 2018-4 / 96. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler, sitemizdeki Makale Takip Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

  **************


  Makale Kabulü

   

  Yayın Kabulü:

  2018 yılı makale kontenjanımız dolmuştur. 2019 yılı sayıları için makale gönderilebilir.

   

  ********************


   

2018 Oğuz Tansel Ödülü


2018 OĞUZ TANSEL HALKBİLİM ÖDÜLÜ EMİR İLHAN’IN SÖZLÜ KÜLTÜRDEN YAZILI KÜLTÜRE HATIRLAMA VE KÜLTÜREL BELLEK –HALKBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM DENEMESİ BAŞLIKLI ÇALIŞMASINA VERİLDİ

Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü’nün amacı, Oğuz Tansel’i “anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek ve halkbilim araştırmalarına heveslendirmek”tir.

 

İlk defa 2010 yılında Masallar ve Toplumsal Cinsiyet çalışmasıyla Melek Özlem Sezer’e, ardından 2012 yılında Kadınlar için Söylenmiştir çalışması için Gülsüm Cengiz’e ve en son 2015 yılında Kaybolan İzler çalışmasıyla Mümtaz Fırat’a verilen Oğuz Tansel Hakbilim Ödülü için bu yıl Emir İlhan’ın Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama ve Kültürel Bellek –Halkbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi başlıklı çalışması lâyık bulunmuştur.

 

Ödül Gerekçesi:

 

Emir İlhan’ın Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama ve Kültürel Bellek –Halkbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi başlıklı 158 sayfalık çalışması üç ana bölümden oluşmaktadır. Yazarın çalışmasında, “hatırlama”ya ilişkin temel kavramların ve yaklaşımların sorgulandığı ilk bölümün ardından sözlü kültürde hatırlamanın neliğinin yazılı kültüre geçildiğinde değişen ve dönüşen unsurları nasıl barındırdığını anlattığı ikinci bölüm ile kolektif bellekten kültürel belleğe geleneğin kendini var etme sorununun halkbilimle ilişkisini tartıştığı üçüncü bölüm bulunmaktadır.

 

Emir İlhan, çalışmasında, folklorun temelini oluşturan anlatının insanın yaşam değerlerini ve yaşama pratiklerini dil, simge ve imge yoluyla ortaya koyuşunu sözlü kültürden başlayarak ele almaktadır. Yazar, yazının yaygınlaşmasının yazı bilincini ortaya çıkartarak sözlü kültürde anlatı geleneğinin temeli olan “tekrar”ın yerini yazılı kültürde “yorum”a bıraktığını ve bunun kültürel belleği nasıl yarattığını gösterirken bellek tartışmaları çerçevesinde felsefeden tarihe, sosyolojiden psikolojiye geniş bir perspektiften konuyu ilgi çekici bir biçimde ele almaktadır.

 

İki dünya savaşının ardından şimdiye kadar oluşturulmuş olan büyük/makro kültür kuramların bir krize girmesi sonucunda küçük kapsamlı, hatta neredeyse sadece bireyi anlamaya yönelik bir bakış açısı gelişmiş ve bu bakış açısına uygun olarak küçük/mikro kültürel kuramlar geliştirilmeye ve var olan kriz bu şekilde aşılmaya çalışılmıştır. Küçük topluluklara ve bireylere yönelik iş görmeye çalışan bu kültür kuramlarından doğan çağımızdaki yeni yönelimlerin ürünlerini gerek kuramsal düzeyde gerekse alan çalışmaları düzeyinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında görmek olanaklıdır. Üretilen tüm bu çalışmalar ve özellikle de belleğe odaklanan çalışmalar disiplinlerarasılığın zorunlu olduğunu göstermektedir. Kültürel bellek üzerine bu bakış açısıyla üretilen çalışmalara bakıldığında halkbilim/folklor alanının eksikliğinin ve bu eksiklikten kaynaklanan büyük bir boşluğun ortaya çıktığı açıkça görülmektedir.

 

Sözlü kültürden yazılı kültüre geçişte hatırlama ve kültürel bellek tartışmalarını açımladığı bu çalışmasında Emir İlhan, folklorun yazılı kültürün egemen olduğu çağımızda da neden hâlâ hem kültürel açıdan hem de akademik bir disiplin olarak gerekli olduğunu tartışmaya açmaktadır. Sözlü kültürde kolektif belleği yaratan “hatırlama”, geleneğin yinelenmesi/tekrarı iken yazılı kültürde kültürel belleği yaratan yorumdur, geleneğin yeniden ele alınışıdır. Emir İlhan’a göre anlatının ve dilin formları açısından kültürel devamlılığa, eşdeyişle geleneğe odaklanan halkbilim alanı olmadan çağımız kültürünü anlayabilmek olanaklı değildir.

 

Emir İlhan’ın Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Hatırlama ve Kültürel Bellek –Halkbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi başlıklı çalışması, sözlü kültürden yazılı kültüre hayatımızın her zaman odağında bulunan ve kültürün yeniden üretiminde merkezi bir rolde karşımıza çıkan geleneğin yapı taşı olan “anlatı”yı ve anlatının değişimini/dönüşümünü farklı bir bakışla, halkbilimsel bir bakışla ele alarak folklor literatürünü zenginleştirdiği için 2018 Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü’ne lâyık bulunmuştur.


2018 Oğuz Tansel Ödülü

 


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr