Makale Şablonu


folklor/edebiyat Dergisi Makale Şablonu

 

Makale Başlığı

 (Bold, 12 sözcüğü geçmemeli, yalnız ilk harfler ve özel adlar büyük harfle başlar, 14 Punto-Times New Roman)

Title

Makale başlığının İngilizce karşılığı (normal, yalnız İlk Harfler ve özel adlar Büyük harfle başlar, 12 Punto)

Ad Soyad*

Öz/Abstract

150-250 sözcük  ve yazının tamamının özünü verecek tarzda hazırlanmalıdır. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın, Baş harfleri büyük ve sola yatık yazılır. Öz içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır.  Makalenin her önemli bölümünün (Giriş, gereç-yöntem, sunuş, tartışma) özetini veren makalenin kısa şeklidir.  Öz asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Özde yapılmamalıdır. Öncelikle eldeki problemin ne olduğuna değinerek Öz’e başlamak faydalı olacaktır. Problemle bağlantılı olarak araştırmayı yapma ve makaleyi yazma motivasyonuna bir tümceyle değinilebilir. Makaledeki temel amaç vurgulanmalı, bu amaca ulaşmak için neler yapıldığına ve hangi yöntem ve analizlerin kullanıldığına kısaca değinilmelidir.  Araştırma sonunda ne elde edildiği ve elde edilen bulguların ne anlama geldiğinin makale içinde tartışıldığına kısaca işaret edilmelidir. Yine araştırma sonuçlarının alana katkısına ve önemine değinen bir cümleyle Öz bitirilebilir. Öz, tek paragraf olarak 11 punto yazılmalıdır. İngilizce makalelerin Türkçe Öz’ü 250 sözcükten az olmamalıdır.

Anahtar sözcükler: Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındakiler küçük harflerle yazılmalıdır. Sözcükler virgül ile ayrılmalı, sıralamada özelden genele gidilmelidir. En sona nota konulmaz.

ÖZ/ABSTARCT ÇEVİRİLERİNİN ELEKTRONİK ARAÇLARLA (googletranslate vb) YAPILMASI MAKALENİN REDDİLME SEBEBİDİR.

Geliş tarihi: Boş Bırakınız. - Kabul tarihi: Boş Bırakınız.

  *Akademik unvan (veya görev,meslek, Kurum-birim Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Cyprus International University, Faculty of Arts and Sciences Department of Turkish Language and Literature ) e-posta. ORCID 2345-0000-2222-0000  (Kurum, meslek vb. İngilizce çeviriileriyle yazılmalıdır)         

 Keywords: Üç ile beş sözcükten oluşmalı, özel adlar dışındakiler küçük harflerle yazılmalıdır.

Extended summary

Türkçe makalelerde Abstract’tan sonra 750-1000 sözcüklü genişletilmiş özet bulunmalıdır.

Giriş (12 Punto, bu başlığa numara vermeyiniz. Başlık kullanmak yazarların inisiyatifindedir, metin içi başlık kullanımı zorunluluk değildir.)

Metnin ana gövdesi 12 punto, 2 satır aralığında yazılmalı. 

1. Birinci başlık

“40 kelimeyi geçmeyen doğrudan alıntılar normal metinle aynı hizada kalmalıdır ve tırnak içinde verilmelidir.”

40 kelimeyi geçen doğrudan alıntılar ikişer cm. her iki kenardan boşluk bırakılarak 10 punto, tek arayla yazılarak ortalanır.

Alıntının sonuna ayraç içinde  yazarın soyadı, yayın yılı; sayfa numarası yazılır, nokta alıntının sonuna konur:

Dede Korkut Oğuznamelerindeki Tepegöz, mitik Kıat’ın (tek boynuzun) analoğudur. Her iki mitolojik karakter

Oğuz ilinin düşmanıdır. Geniş anlamda bu Oğuz-kaos karşıtlığıdır. Bu bakımdan Oğuz’un tek boynuz Kıat’ı

öldürmesi, Basat’ın Tepegöz’ü öldürmesiyle aynı semantik anlamdadır. (Bayat, 1993: 25)

2. İkinci başlık

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Sonuç (Bu başlığa numara vermeyiniz.)

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sonuç'ta  atıf / alıntı yapılmaz.

Kısaltmalar

Makalenizde kısaltmalar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı kullanmayınız.

Notlar

Makalenizde notlar varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.

Yazarların katkı düzeyleri: Birinci Yazar %100  (Örnektir)

Etik komite onayı: Çalışmada etik kurul iznine gerek yoktur.  (Örnektir. Onay varsa belge bilgilerini veriniz)

Finansal destek: Çalışmada finansal destek alınmamıştır. (Örnektir)

Çıkar çatışması: Çalışmada potansiyel çıkar çatışması bulunmamaktadır. (Örnektir.)

Kaynak kişiler

Çalışmanızda kaynak kişiler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.

Kaynak kişi veriliş biçimi ile ilgili örnek:

KK.1: Salim Ahmet, 56, ilkokul mezunu, memur, görüşme tarihi ve yeri: 12 Mart 2022 / Erzurum

Kaynakça

APA 7 sistemine göre düzenlenmelidir.

Ana metinde geçmeyen kaynaklar, yazılamaz. Özgün kaynaklardaki yazım/basım hatalarının yanına [sic] (Özgün kaynakta böyle geçmektedir'in kısaltmasını) yazınız.

Örnekler:

Makale:

Abbey, E. (1984). Down the river with Henry Thoreau. The best of Edward Abbey (E. Abbey. Ed.)  Rossetta. 461-520.

Irmak, Y. (2014). Âşık Mahzuni Şerif’in şiirlerinde milli birlik ve beraberlik işlevi. Studies of the Ottoman Domain, IV (7), 37-58.

Kitap:

Malinowski, B. (1992a). Vahşilerin cinsel yaşamı (S. Özkal, Çev.) Kabalcı.

Uysal, F. (2021). Edgar Allan Poe bütün şiirleri ve kompozisyon felsefesi. Hece.

Tez:

Coşkun, T. (2012). Âşık Davut Sulari’nin âşıklık geleneğindeki önemi ve TRT repertuvarı dışındaki 11 eserinin müzikal analizi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Diğer uygulamalar için lütfen yazım kurallarımıza bakınız.

Ekler

Makalenizde ekler varsa bu başlık altında veriniz yoksa bu başlığı silebilirsiniz.