Yazım ve Yayın İlkeleri


folklor/edebiyat Dergisine Gönderilecek/Yayımlanacak Makalelere Yönelik İlke ve Kurallar

Temel Kurallar:

1. Başlıkta sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bold (kalın) yazılır. Başlık 12 sözcüğü geçemez.

2. Türkçe başlığın (bold/kalın) altına İngilizce başlık (normal) yazılır; altına Makale Türkçeyse Türkçe öz önce; İngilizceyse İngilizce abstract önce konulur).

3. İlk sayfa dipnottaki künye bilgileri (10 punto calibri) hariç dipnotlar ilgili sayfaların altında değil; makalenin sonunda Notlar (Endnotes) başlığı altında 10 punto Times New Roman karakterle verilir.

4. Anahtar sözcükler (özel adlar hariç) küçük harflerle ve italik yazılır, bir tab 1,25 cm sol içerden başlanır, her biri virgülle ayrılır, sonuna nokta konulmaz. 3sözcükten az, 5 sözcükten çok olmaz. Sözcükler çok genel anlamları değil, makalenin özünü yaşatacak nitelikte olmalıdır.

5. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın ve sola dayalı yazılır. Ana metin 12 punto Times New Roman; Öz/abstract aynı karakterle 11 punto, 150-200 sözcük arasındadır. İngilizce makalelerde Türkçe Öz, en az 250 sözcüklü olmalıdır.Öz/abstract tek kolon halinde düzenlenir. İngilizce çevirilerin elektronik araçlarla yapılması, doğrudan RED sebebidir. Ana metin(Öz-abstract- kaynakça dahil) 10 000 sözcük dolaylarında olmalıdır. (Bu rakama extended summary dahil değildir). Öz ve anahtar sözcükler bir tab (1.25 cm) sol içeriden başlar. Ana metin iki ara düzenlenmelidir. Öz’de makaleyle ilgili (Makalede ….araştırılacaktır, üzerinde durulacaktır…vb) gelecek zaman kipi ve edilgen anlatım kullanılmaz; I. tekil şahıs kipi (yazar sayısı birden çoksa birinci çoğul şahıs) anlatımla sunulur.

6. Ana metin sola dayalı ve satır sonlarında kesme işareti kullanılmadan dizilir. Metin içindeki doğrudan alıntılar 4 satır ya da 40 sözcükten çoksa; ortada 10 punto ile yazılır, nokta alıntının sonuna konulur:

……..………. …….incelemiştir. (Akı, 1973: 25)

7. Giriş ve sonuç başlıkları numaralandırılmaz. Girişe alıntıyla başlanmaz; sonuçta alıntıya yer verilmez.

8. Metin içi alıntılarsa nokta metnin sonuna değil, ayraç içindeki künye/kaynak bilgisinin sonuna konur.Yazımı: …araştırmıştır (Seyidoğlu, 1999: 25). Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır. Eğer doğrudan alıntının belli kısımları çıkarılıyorsa üç nokta (...) ya da dört nokta (....) kullanılması gerekir. Bir cümle içerisinden çıkarma yapılıyorsa üç nokta, iki cümle arasından çıkarma yapılıyorsa dört nokta kullanılır. Bunlar cümlenin başında ya da sonunda kullanılmaz. Tüm makalede alıntı oranı %20'yi geçemez. Ana sayfadaki künye bilgileri dışında dipnot kullanılmadığından Notlar(Notes) dan sonra Yazar Beyanı yer alır.

 Dergipark Kaynakça Oluşturma Kuralları (Kaynak: Dergipark)

Metin içerisinde atıf yapılan her kaynak, kaynakçada yer almalıdır. Kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka atıf yapılmış olmalı, atıf yapılmadıysa kaynakçadan çıkarılmalıdır. Atıf yapılan orijinal kaynakta yer alan atıflar metinden çıkarılmaz. Ancak bu kaynaklara metnin herhangi bir yerinde atıf yapılmadıkça kaynakçada yer vermeye gerek yoktur. Kaynakçalarda verilen kaynaklara ilişkin bilgiler doğru ve tam olmalıdır. Kaynakça hazırlarken veya metin içi atıflarda kullanılabilecek kısaltmalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Kaynak Göstermede Kullanılabilecek Kısaltmalar

 Basım bs. ed. Gözden geçirilmiş basım Göz. geç. bs. Rev. ed. Editör(ler) Ed. Eds. Tarih yok t.y. n.d. Sayfa s. p.  Cilt C.  V. Sayfa(lar) s. pp. Ve diğerleri vd. et al. Çeviren Çev. Trans. Aktaran akt. as cited in..

Sayı / cilt /sayfa gösterimi kısaltma yapılmadan verilmelidir: /sayı/ cilt/ sayfa gösterimi: 112 (14) 235.

Cilt veya sayı numaralarında Roma rakamları kullanılmamalıdır. Tarih bilgisi yoksa tarih kısmına parantez içerisinde tarih yok anlamında Türkçe çalışmalarda (t.y.), İngilizce çalışmalarda ise (n.d.) kısaltması yazılmalıdır. Yazar adında tire varsa, tire olduğu gibi bırakılmalı ve her büyük harften sonra nokta konulmalı, boşluk bırakılmamalıdır. Örneğin, Jean-Baptise Lamour, kaynakçada Lamour, J.-B. (2018)…..

Tüzel yazarlı çalışmalar: Bir çalışmanın yazarı kuruluş, kurum, dernek gibi bir grup ise yazar kısmına kuruluş/kurum/dernek adının kısaltması yazılabilir. İngilizce yazılan makalelerde; Metin içerisinde Türkçe bir makaleye atıf yapılacaksa yazar bilgilerini verirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır. Kaynakçada ise makale ismi ve dergi adı İngilizce olarak yazılacaktır. 

9. Ara başlıklarda ilk sözcük ve özel adlar dışındakiler küçük harflerle başlatılır.

10. Kaynakça düzenlemesinde Microsoft Word Roman otomatik olarak düzenlenmesi önerilir. Başvurular+Kaynakları yönet+Stil ve stilden APA 7 (yoksa APA 6 )seçilir.

11. Kaynakçada kitap adları italiktir. Makaleler düz yazılır, Tek/çift tırnak arasına alınmaz. Yazar adının ilk harfi majiskül yazılır, nokta konulur Yazar(lar)ın soyadlarının baş harfleri majiskül, diğerleri miniskül harflerle yazılır. İngilizce Kaynakçada eser adlarındaki sözcüklerin ilki majiskül diğerleri (özel ad değilse) minisküldür. (and, the, on, a, an gibi) İngilizce bağlaçlar küçük yazılır.

Kaynakçada makale yazımı: 

Demir, N. (2024). Prof. Dr. Hendrik E. Boeschoten’in ardından. Dil Araştırmaları, 18 (34), 321-328.

12. Ana metinde geçmeyen künyelere Kaynakça’da yer verilmez.

13. Varsa kaynağın DOI numarası referansın en sonunda verilir.

14. Aynı yazarın birden fazla eseri Kaynakça'da varsa adı her kaynağın başında yazılır. (______) çizgi çekmek ya da ibid, agk. gibi kullanımlar geçerli değildir.

15. Kaynakça' daki künyelerin -varsa- etki faktörü (impact factor) linkleri belirtilir. Örn. Google scholar,web of science, vs.

16. Kaynakça'da yayınlar için “yayınevi, yayınları, yayını, basımevi vb” sözcüklere yer verilmez. Sadece yayınevinin (yayın kurumunun) adı künyenin sonunda verilir.

17. Elektronik kaynaklar başlığı altında Kaynakça’nın altında yer alacak İnternet kaynaklarında yazar soyadı, adının baş harf(ler)i, ürünün başlığı kitaplarda olduğu gibi ilk harfi büyük ve tümü italik yazılır. Sonra link yazılır. Web sayfası başlıkları italik olarak listelenir. APA 7. ile, erişim tarihi gerekmedikçe, URL'lerin önünde artık "Erişim tarihi" ifadesine gerek duyulmamaktadır. e-kitaplar basılı kitaplarla aynı formatta listelenmelidir. Elektronik kaynaklarda DOI numarası varsa kalıba göre verilmelidir:

18. Not(lar) (sonnot) ve Kaynaklar APA 7 standartlarına uygun olarak 10 punto Times New Roman verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir Not(lar) dan sonra Yazar Beyanı yer alır.

19. Özellikle anket, mülakat, soruşturma, derleme kaynak kişi(ler) makalede varsa mutlaka Etik Kurul kararı gereklidir.Fotoğraf, çizelge, şemalar vb. görsel malzeme yazara aitse belirtilir, yazara ait değilse kaynak ve kullanım izni gereklidir.

Öz (kısa özet) hakkında anımsatmalar:

Makaledeki Giriş, Veri ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma bölümlerinin   kısa bir özetini vermelidir. Kısa Özet :(i) araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli (ii) kullanılan metodolojiyi tanımlamalı (iii) bulguları özetlemeli ve (iv) ana sonuçları belirtmelidir. Kısa Özet yazılırken her kelime dikkatlice incelenmeli, örneğin 150 kelime ile anlatılabiliyorsa 200 kelime kullanılmamalıdır. Fakat bugüne kadar en çok rastlanan hata, konuyla ilgisiz ayrıntıların, tanımların hatta önceden yapılmış çalışmaların bulunmasıdır. Kısa özetlerin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zamanda yazılmalı; gelecek zaman kipi kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Öz’de atıf, kaynak vb yer almaz. Yazar, araştırmacı edilgen kip değil, doğrudan birinci tekil kişi anlatımı kullanmalıdır (araştırdım, …yöntemini uyguladım/ (birden çoksa) uyguladık..vb.) Kısa Özet asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Kısa Özette yapılmamalıdır. Uzun bir terim Kısa Özet içinde birkaç defa kullanılmadıkça terim kısaltılmamalıdır. Kısaltmaların metin içinde ilk kullandıkları yerde gösterilmesi uygundur. Kısa Özet, makalenin evrensel olarak okunan bir kısmıdır. Bu nedenle kısa özetin açık ve basit yazılmasının çok önemi vardır.

Genişletilmiş özet (Extended summary) Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir. (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler.) Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açacaktır. Genişletilmiş özet, tercihen 750-1000 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Aşağıdaki tabloda, Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar gösterilmiştir. Çalışmayı açık ve anlaşılır özetlemek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz. Örnek 1: Introduction and Research Questions & Purpose: Giriş ve araştırmanın amaç kısmında, çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir. Literature Review: Literatür taramasının yöntemini (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz. Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır. 4 Methodology: Bu kısımda, · Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme); · Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel); · Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak); · Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i; · Ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci; · Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli; · Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir. Results and Conclusions: Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya önerilerinizi yazınız. 

SONUÇ kısmı hakkında ilke ve anımsatmalar: Bilimsel makalede sonuç, araştırma konusuyla ilgili son sözü söyleme şansınızdır. Makalenizde dile getirdiğiniz konular hakkında son söz hakkına sahip olmanıza, düşüncelerinizi sentezlemenize, fikirlerinizin önemini göstermenize ve okuyucunuzu konuyla ilgili yeni bir bakış açısına yönlendirmenize olanak tanır. Aynı zamanda iyi bir son izlenim bırakmak ve olumlu bir notla bitirmek için bir fırsattır. Bilimsel makalede sonuç, makalenin önemli bir parçasıdır; okuyucuya bilimsel makalenin içeriğini ve önemini hatırlatırken, okuyucuya kapanış sağlar. Bunu, makalenin daha büyük resmini görmek için ayrıntılara girmeden gerçekleştirir. Bilimsel makalede sonuç, yeni fikirler ortaya koymaz; bunun yerine, makalenin amacını ve önemini açıklığa kavuşturmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili gelecekteki olası araştırmaları da önerebilir. Alıntı, kaynak gösterme bulunmaz. Bilimsel makalede sonuç bölümü, daha geniş konuları değerlendirmenize, yeni bağlantılar kurmanıza ve bulgularınızın önemini detaylandırmanıza olanak tanır. Bilimsel makalede sonuç, okuyucularınızı makalenizi okudukları için mutlu etmelidir. Vardığınız sonuç, okuyucunuza, olayları farklı görmelerine veya konunuzu kişisel olarak ilgili şekillerde takdir etmelerine yardımcı olacak bir şeyler verir. Yalnızca okuyucunuzun ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda okuyucunuzun hayatını bir şekilde zenginleştirecek daha geniş çıkarımlar önerebilir. Bir nevi okuyucuya vermiş olduğunuz armağanınızdır. Bilimsel makalede sonuç bölümünde yapılmaması gerekenler “Sonuç olarak”, “özet olarak” veya “kapanışta” gibi gereksiz, aşırı kalıplaşmış bir ifadeyle başlamak. Bu sözler konuşmalarda işe yarasa da, yazmada kaba ve basmakalıp olarak algılanabilir. Sonuç kısmında önermeyi ilk kez ifade etmek. Sonucunuzda yeni bir fikir veya alt konu sunmak. Herhangi bir önemli değişiklik olmaksızın yeniden yazılmış bir önerme cümlesi ile bitirmek. Analitik bir makalenin geri kalanıyla karakter dışı olan içli, duygusal itirazlar yapmak. Makalenin gövdesinde olması gereken kanıtları (alıntılar, istatistikler, vb.) dahil etmek. Bunların dışında kararsız kalınan durumlarda editörle görüşünüz.

Kaynak: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill Dergipark önerileri. folklor/edebiyat dergisi

(Not: Bir yazara ait bilgiyi ilk kez paylaşırken Yazarın adının ilk baş harfi ve soyadı kullanılır. İzleyen kullanımlarda sadece yazarın soyadı ile göndermede bulunulur.)

YAYIN TÜRLERİNE GÖRE KAYNAK GÖSTERME KURALLARI - Kaynak: Dergipark

Makale: Yazar, A.A., Yazar, B.B. ve Yazar, C.C. (Yıl). Yazının başlığı. Süreli Yayının Başlığı, Cilt/C. (Sayı), s-s. doi:xx.xxxxxxxxxx Yazının başlığının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler (özel isimler hariç) küçük yazılmalıdır. Dergi adı ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Sadece cilt bilgisi değil, varsa sayı bilgisi de yazılmalıdır. Son iki yazar bilgileri arasında “and/ve” bağlacı kullanılır. Bu kural tüm yayın türleri için geçerlidir. İki veya daha fazla isimli yazarlarda kısaltmalardan sonra boşluk bırakılmamalıdır (örneğin E. F. değil, E.F.). Bu kural tüm yayın türleri için geçerlidir. doi numarası varsa: Whaley, R.E. (2000). The investor fear gauge. The Journal of Portfolio Management, 26(3), 12-17. doi:10.3905/jpm.2000.319728 doi numarası URL adresi olarak verildiyse: Fama, E.F. and Schwert, G.W. (1977). Asset return and inflation. Journal of Financial Economics, 5(2), 115-146. https://doi.org/10.1016/0304-405X(77)90014- 9 doi numarası yoksa (Derginin veya makalenin indirildiği veri tabanının URL adresi yazılmalıdır. Kesinlikle makalenin indirildiği URL adresi yazılmamalıdır): Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Retrieved from http://www.jstor.org/

Bir dergideki özel sayı veya bölüm: Chen, H. (Ed.). (2005). Intelligence and security informatics. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 56(Special issue). doi veya Retrieved from http://www.xxxxxxxxxxx

Çevrimiçi ön yayın :Chan, H.F., Guillot, M., Page, L and Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell? Scientometrics, Advance online publication. doi:10.1007/s11192-015-1581-y (doi numarası veya doi URL’si yoksa tam URL yazılmalıdır)

Popüler dergi yazısı: Semercioğlu, C. (2015, Haziran). Sıradanlığın rayihası. Sabit Fikir, 52, 38-39.

Eğer basılı kaynaktan değil de çevirim içi olarak, internetten alındıysa, yayının ana sayfasının URL adresi örneğin “Erişim adresi: Gazete yazısı Toker, Ç. (2015, 26 Haziran). ‘Unutma’ notları. Cumhuriyet, s. 13. http://www.hurriyet.com.tr” olarak en sona yazılmalıdır.

Makale özeti Lamothe, A.R. (2015). Comparing usage between dynamic and static e-reference collections [Abstract]. Collection Building, 34, 78-88. Abstract retrieved from http://www.emeraldinsight.com/ Working Paper, Discussion Paper vb. Grossman, G.M. and Kruger, A.B. (1991). Environmental impacts of a North American Free Trade Agreement (NBRE Working Paper No. 3914). Retrieved from https://www.nber.org/papers/ w3914 (Tam URL adresi yazılmalıdır)

Basılı kitap: Aydın, N., Başar, M. ve Coşkun, M. (2014). Finansal yönetim (5. bs.).  Detay . Yayıncı bilgisinin olmadığı durumlarda tam URL adresi “Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx” şeklinde yazılmalı veya doi:xxxxxx numarası verilmelidir.

Basılı kitapta bölüm: Yazar, A.A. ve Yazar, B.B. (Yıl). Bölüm başlığı. A. Editör, B. Editör ve C. Editör (Ed.), Kitap başlığı içinde (s. xxx-xxx).  Yayıncı. Yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx olarak veya doi:xxxxxxxxxxx numarası yazılmalıdır. Kejanlıoğlu, B. (2005).

Medya çalışmalarında kamusal alan kavramı M. Özbek (Ed.), Kamusal alan içinde (s. 689-713).  Hil. 8 Smith, F.M. and Jones, W. (2004). The college student. In C. Wood and M. Meyer (Eds.), Cross-cultural education (pp. 75-105).  MacMillan.

Geniş bir editör grubuna sahip eserlerde ilk editörün adı verildikten sonra, yayın diline göre “vd.” veya “et al.” kısaltması eklenir.

Kitap Çevirisi :Sennet, R. (2014). Otorite (K. Durand, Çev.)  Ayrıntı.

 Teknik Raporlar ve Araştırma Raporları Genel format: Yazar, A.A. (yıl). Çalışmanın başlığı (Rapor/Yayın No. xxx). Yayıncı. (Yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi yazılmalıdır.) National Cancer Institute. (2016). Taking part in cancer treatment research studies (Publication No. 16-6249). Retrieved from https://www.cancer.gov/publications/patient-education/CRS.pdf Altun, O. (2008).

Bildiriler: (Kitap formatında yayımlandıysa) Wilkinson, R. (1999). Sociology as a marketing feast. In M. Collis, L. Munro and S. Russell (Eds.), Sociology for the new millennium (pp. 281-289). Papers presented at The Australian Sociological Association, Monash University, Melbourne: Celts Publishing. Sayılgan, G. ve Ece, A. (2015). Türkiye’de 2009-2013 arasındaki iflasın ertelenmesi davalarının panoramik analizi. H. Karadal (Ed.), 14. Ulusal İşletmecilik

Kongresi Bildiriler Kitabı içinde: (s. 1119-1125). 14. İşletmecilik Kongresi’nde sunulan bildiri, Aksaray.  Eğitim Yayınevi. (Kitabın yer ve yayıncı bilgisi yoksa doi veya tam URL adresi Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx olarak yazılmalıdır)

Bildiriler (Kitap formatında yayımlanmadıysa): Taylor, J.A. (2006). Assessment: A tool for development and engagement in the first year of university study. Paper presented at the Engaging Students: 9th Pacific Rim in Higher Education Conference. Griffith, Australia. Retrieved from http://www.fyhe.com.au/past_papers/2006/Papers/ Taylor.pdf Bildiri özeti Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S.S. (2015).

 Sempozyum katkısı: Krinsky-McHale, S.J., Zigman, W.B. and Silverman, W. (2012). Are neuropsychiatric symptoms markers of prodromal Alzheimer’s disease in adults with Down syndrome? In W.B. Zigman (Chair), Predictors of mild cognitive impairment, dementia, and mortality in adults with Down syndrome. Symposium conducted at the meeting of the American Psychological Association, Orlando, FL.

Yayımlanmamış bir doktora veya yüksek lisans tezi: Sarı, E. (2008). Kültür kimlik ve politika: Mardin’de kültürlerarasılık [Yayımlanmamış doktora tezi] Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Berg, D.H. (2003). Prospective leadership development in colleges and universities in Canada: Perceptions of leaders, educators and students [Unpublished doctoral dissertation] University of Saskatchewan,  Canada.

Veri Seti: (Dataset) Pew Hispanic Center. (2008). 2007 Hispanic Healthcare Survey [Dataset]. Retrieved from http://pewhispanic.org/datasets/

Web Sayfası ve Yazarı Belli Olmayan Çalışmalar: Web sayfası veya yazarı belli olmayan haber bülteni, yönetmelik, yasa, senato kararı, broşür ya da rapor gibi çalışmalarda, yazar alanına başlıkta geçen ilk birkaç kelime yazılır. Yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi yazılır. Kütüphaneler yanarsa insanlık yanar! (2015). Türk Kütüphaneciler Derneği. Erişim adresi http://www.kutuphaneci.org.tr/haber/kutuphaneler-yanars a-insanlik yanar Kütüphaneciliğimiz üzerine görüşler 1987. (1987).  Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sah, P. (2018).

Sözlük vb. danışma kaynağı: Hançerlioğlu, O. (2000). Felsefe sözlüğü (Geliştirilmiş ve genişletilmiş yeni basım).  Remzi.

Yer ve yayıncı bilgisi yoksa tam URL adresi Erişim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx olarak veya doi:xxxxxxxxxxx numarası yazılmalıdır. Issue brief Job Opportunities Task Force. (2009, Nisan). A young workforce at risk: Reconnecting out-of-school and out-of-work youth in Maryland. (Issue Brief No. 4). Baltimore, MD:

Yazar Değerlendirme ve Eleştiriler Değerlendirme ve Eleştiriler (Kitap, Makale, Televizyon Programı, Sinema Filmi, Çeşitli Bilgi ve Eğlence Ürünleri): Akbulut, H. (2012). Oğuz Hoca İçin... [S. Büker ve S.R. Öztürk’ün derlediği Oğuz Onaran için: Sinemada hayat var başlıklı kitabın eleştirisi]. Sinecine, 3(2), 105-106. Erişim adresi: http://www.sinecine.org/sinecine-2012/ Bamberg, M. (2002). Literacy and development as discourse, cognition or as both? [Review of the book Developing linguistic literacy: A comprehensive model, by D. Ravid and L. Tolchinsky]. Journal of Child Language, 29(2), 449-453. doi:10.1017/S0305000902215342

Blog Yazısı/ Gönderisi :Yılmaz, D. (2010, 16 Mart). İntihal suç mu? [Blog yazısı]. Erişim adresi: http://bilkentasistan.blogspot. com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html

Sadece çevrimiçi olarak erişilebilen ek materyaller/ dokümanlar: Bunlara ya da tanımlama için önemli diğer rutin olmayan bilgilere atıf verirken köşeli parantez içerisinde içeriğin tanımı verilir. Örneğin, [Video] [Editöre mektup], [Harita], [Audio podcast]. Örnek: Kelly, C.R., Higgins, A.R. and Chandra, S. (2015). Noninvasive positive-pressure ventilation [Video]. New England Journal of Medicine, 372, e30. doi:10.1056/NEJMvcm1313336

EKLER (Appendix/Appendices)

Sadece bir ek varsa, ‘Ek’ başlığı ile ayrı bir sayfada yazılır. Birden fazla ek varsa, her biri yeni sayfada Ek A, Ek B şeklinde belirtilir. İngilizce: Appendix A, Appendix B Ayraç kullanıldıktan sonra boşluk bırakılmaz. Örnek: (15 kadın, 30 erkek), (Festinger, 1954) Cümleye sayıyla başlanacaksa, rakam değil yazı formatında yazılır. Örnek: Ten pilot participants were asked ….. Yirminci yüzyılın ….. Latince kökenli kısaltmalar sadece ayraç içinde kullanılır. e.g., örnek olarak M Ortalama (Ort.) etc., vesaire SD Standart Sapma (S) i.e., başka bir deyişle vs. karşı, karşı karşıya c.f. karşılaştır

Uyarı: APA Yayım Kılavuzu 7. basımda, makale yazımlarında yanlılıktan kaçınan bir dil kullanılması önemli görülmektedir. Bu nedenle yazarlara bir takım önerilerde bulunulmaktadır. Bu önerilerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

Cinsiyet belirten zamirlerden kaçınmak, ırk ve etnik grupların uygun isimlerle yer alması, etiket ya da sıfat kullanmaktansa tanımlayıcı ifadelerin kullanılması, yaş için uygun ifadelerin kullanılması ve geniş yaş aralıkları yerine sınırlı ve belirli yaş aralıklarının tercih edilmesi, cinsiyet ve cinsel yönelim arasındaki ayrıma dikkat edilmesi ve cinsel yönelim için uygun ifadelerin kullanılması

Yardımcı kaynaklar: Dergipark: 62bae6f5b86dd (1).pdf www.apastyle.org Learning APA Style ? Courses & Tutorials https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=1.154959928.1888754514.1451912489 11

İletişim:

Dergide yayınlanması istenen makaleler, isimsiz, word formatında Makale Takip Sistemi'ne yüklenir. 

Yazarlar, her türlü iletişim için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

UKÜ Eğitim Fakültesi Dekanlığı Haspolat Kavşağı- Lefkoşa KKTC

internet adresleri: https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe https://www.folkloredebiyat.org

Telefon (392) 671 11 11- 2700/2724 Belgegeçer (392) 671 11 65

El-mek: folkloredebiyat@ciu.edu.tr