Yazarlar İçin


Genel İlkeler

TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılından itibaren  gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

folklor/edebiyat dergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda ithenticate(R)aracılığıyla ve diğer  bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Benzeme oranı %20'yi geçen makaleler, değerlendirmeye alınmaz. Alıntı oranları %30'u aşamaz. Makalelerin özgün, atıf alabilme olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması, temel yayın koşullarıdır. Makale başvurusunda yazarlardan 50 Avro Makale İşletim Ücreti (APC) alınır.  DOI kayıtları ile yayınlanacak makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.  folklor/edebiyat’a gönderilen yazıların başka yerde yayımlanmamış olması  ve genel yapısıyla aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler 8000, inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 4000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 2000  sözcüğü aşmamalıdır. Dergide yazısı yayınlanan yazarlara, bir adet dergi ve makalelerinin pdf dosyası gönderilir.

Telif Hakları

Dergimizde yayınlanmak üzere sisteme yüklenen çalışmalar için yayın telif hakkı sözleşmesi istenmez. Dergide yer alan ürünler için yazarlardan herhangi bir ücret istenmez. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez, Yayınlanmış yazılar, dergi künyesi belirtilmek koşuluyla başka bir kaynakta da yayınlanabilir.Folklor/edebiyat Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

            Bilimsel-Akademik İlkeler

Bilimsel bir makalenin amacı, alanında uzman yazarların bilinen yöntemler kapsamında elde ettiği sonuçları daha geniş bilimsel kitlelere ulaştırmasıdır. Bilimsel etik, bir araştırmanın çıkış noktasıdır. TÜBA’nın bu konudaki yorumu “Etik, insanların ahlaklı yaşamanın temelleri üzerine akıl yordukları ve bu temellerden yola çıkarak doğru ve yanlışı ayırt etmeye, doğru davranış biçimlerini bulmaya ve uygulamaya yarayabilecek kuramsal ve toplumsal araçları geliştirdikleri bir düşün alanıdır” biçimindedir. Bu bakış açısı folklor/edebiyat için makale kabulündeki temel ilkedir. Dergide TUBA ve TÜBİTAK’ın yayın ilkelerine uygun makalelere yer verilir. Makalelerdede APA 7. sürüm yöntemi kullanılmalıdır.

Dergide yer alması istenen akademik nitelikli bir makale; Giriş, Yöntem, Sonuç(lar)- Tartışma bölümlerinden oluşur. Giriş kısmında açık ve  anlaşılır bir biçimde makalenin ele aldığı sorunun genel yapısı hakkında bilgi sunulur. Yöntem bölümünde bu sorunun nasıl çözümlendiği ortaya konulurken tercih edilen bilimsel yöntem de açıkça belirtilir. Sonuç-Tartışma kısmında sorunun yöntembilimsel olarak incelenmesiyle varılan hususlar belirtilir;  çalışmadan sonra yapılması ya da sürdürülmesi öngörülen araştırmalar ve geliştirici girişimler için  önerilerde bulunulur. Dergimize gönderilecek Türkçe  makalelerde 750-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş ingilizce özet (extended summary) bulunması gerekmektedir.

                      folklor/edebiyat dergisi Hakem Değerlendirme Süreci

folklor/edebiyat dergisine gönderilen tüm çalışmalar aşağıda belirtilen aşamalara göre körleme yoluyla değerlendirilmektedir.

Körleme Hakemlik Türü:

Dergi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

İlk Değerlendirme Süreci:

folklor/edebiyat dergisine gönderilen çalışmalar ilk olarak editörler tarafından değerlendirilir. Bu aşamada, derginin amaç ve kapsamına uymayan, Türkçe ve İngilizce olarak dil ve anlatım kuralları açısından zayıf, bilimsel açıdan kritik hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın politikalarını karşılamayan çalışmalar reddedilir. Reddedilen çalışmaların yazarları, gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bilgilendirilir. Uygun bulunan çalışmalar ise ön değerlendirme için çalışmanın ilgili olduğu alana yönelik bir alan editörüne gönderilir.

Ön Değerlendirme Süreci:

Ön değerlendirme sürecinde alan editörleri çalışmaların, giriş ve alan yazın, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini dergi yayın politikaları ve kapsamı ile özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde inceler. Bu inceleme sonucunda uygun bulunmayan çalışmalar en geç dört hafta içerisinde alan editörü değerlendirme raporu ile iade edilir. Uygun bulunan çalışmalar ise hakemlendirme sürecine alınır.

Hakemlendirme Süreci:

Çalışmalar içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre hakemlendirilir. Çalışmayı inceleyen alan editörü, folklor/edebiyat dergisi(veya Dergipark) hakem havuzundan uzmanlık alanlarına göre en az iki hakem önerisinde bulunur veya çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir. Alan editöründen gelen hakem önerileri editörler tarafından değerlendirilir ve çalışmalar editör(ler) tarafından hakemlere iletilir. Hakemler değerlendirdikleri çalışmalar hakkındaki hiçbir süreci ve belgeyi paylaşmayacakları hakkında garanti vermek zorundadır.

Hakem Raporları:

Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların; özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır. Bu inceleme aşağıdaki unsurlara göre yapılır:

Giriş ve literatür: değerlendirme raporu çalışmada ele alınan problemin sunumu ve amaçları, konunun önemi, konuyla ilgili literatür kapsamı, güncelliği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında görüş içerir.

Yöntem: değerlendirme raporu, kullanılan yöntemin uygunluğu, araştırma grubunun seçimi ve özellikleri, geçerlik ve güvenilirlik ile ilgili bilgilerin yanı sıra veri toplama ve analiz süreci hakkında görüş içerir.

Bulgular: değerlendirme raporu, yöntem çerçevesinde elde edilen bulguların sunumu, analiz yöntemlerinin doğruluğu, araştırmanın amaçları ile erişilen bulguların tutarlılığı, ihtiyaç duyulan tablo, şekil ve görsellerin verilmesi, kullanılan testlerin kavramsal açıdan değerlendirilmesine yönelik görüşler içerir.

Değerlendirme ve tartışma: değerlendirme raporu, bulgulara dayalı olarak konunun tartışılması, araştırma sorusuna/larına ve hipoteze/lere uygunluk, genellenebilirlik ve uygulanabilirlik ile ilgili görüş içerir.

Sonuç ve öneriler: değerlendirme raporu literatüre katkı, gelecekte yapılabilecek çalışmalara ve alandaki uygulamalara yönelik öneriler hakkında görüş içerir.

Stil ve anlatım: değerlendirme raporu, çalışma başlığının içeriği kapsaması, Türkçe’nin kurallara uygun kullanımı, gönderme ve referansların Dergi yayın ilkeleri başlığı altındaki örneklere doğrultusunda  tam metnin diline uygun verilmesi ile ilgili görüş içerir.

Genel değerlendirme: değerlendirme raporu çalışmanın bir bütün olarak özgünlüğü, literatüre ve alandaki uygulamalara sağladığı katkı hakkında görüş içerir.

Hakem Değerlendirme Süreci:

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere verilen süre 4 haftadır. Hakemlerden gelen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından 3 hafta içerisinde tamamlanması zorunludur. Hakemler bir çalışmanın düzeltmelerini inceleyerek uygunluğuna karar verebilecekleri gibi gerekliyse birden çok defa düzeltme talep edebilir.

Değerlendirme Sonucu:

Hakemlerden gelen görüşler, en geç iki (2) hafta içerisinde incelenir. Bu inceleme sonucunda editör çalışmaya ilişkin nihai kararını oluşturur.

Danışma Kurulu Kararı:

Editör, alan editörü ve hakem görüşlerine dayanarak çalışma görüşleri hazırlar. Hazırlanan görüşler editör tarafından alan editörü ve hakem önerileri ile birlikte en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir. Bu süreçte olumsuz görüş verilen çalışmalar intihal denetimi talep edilmeksizin iade edilir. Olumlu görüş verilen çalışmalar için son karar, intihal denetim raporları sonuçlarına göre verilir.

Yayın Değerlendirme Süreci:

folklor/edebiyat dergisine gönderilen çalışmaların yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık 6 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Ancak, hakem ya da editörlerin yazar(lar)dan düzeltme istedikleri tarih ile yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamladıkları tarih arasındaki süre, bu 6 aylık süreye dahil edilmemektedir.

Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme:

folklor/edebiyat dergisinin değerlendirme sonucuna, yazar (lar)ın itiraz etme hakkı saklıdır. Yazar(lar), çalışmaları için yapılan değerlendirme sonucu görüş ve yorumlara ilişkin itiraz gerekçelerini bilimsel bir dille ve dayanaklarını    referans göstererek “folkloredebiyat@ciu.edu.tr” adresine e-postayla iletmelidir. Yapılan itirazlar editörler tarafından en geç bir ay içerisinde incelenerek  yazar (lar)a olumlu veya olumsuz dönüş sağlanır. Yazar (lar)ın değerlendirme sonucuna itirazları olumlu bulunması durumunda, editör yeni hakemlendirme yaparak değerlendirme sürecini yeniden başlatabilir.

Atıf ve Referans Kontrolü:

folklor/edebiyat dergisinin yayın etiğine göre makalelerin doğru ve eksiksiz alıntı yapılması zorunludur. Yazarlar, tamamen özgün eserler yazdıklarından ve başkalarının çalışmalarını ve / veya sözlerini kullanmışlarsa, uygun şekilde alıntı yapıldığından veya alıntı yapıldığından emin olmalıdır. Bu denetim, değerlendirme sırasında önce hakemler tarafından daha sonra benzerlik-intihal (iThenticate) programı sonucuna göre editörler tarafından yapılır. Bu konudaki belgeler, dergi yönetimince beş yıl süreyle arşivlenir.

Çıkar Çatışması

 • Editörler, dergiye gönderilen bir çalışmada yer alan bilgileri, yazar(lar)ının açık yazılı izni olmaksızın, kendi araştırmalarında kullanamazlar. Aynı şekilde, hakem değerlendirmesinden elde edilen bilgi veya fikirleri de kendi çıkarları için kullanamazlar.
 • Editör, yazar ile arasında çıkar çatışması ortaya çıktığı takdirde ön değerlendirmenin yapılmasını ve hakemlik sürecinin yönetilmesini kendi yerine diğer editörlerden veya yayım kurulundan birinin yapmasını istemelidir.
 • Makaleler konu ile ilgili çıkar ilişkisi bulunabilecek hakemlere gönderilmemelidir.

                      Yazım Kuralları

FOLKLOR/EDEBİYAT DERGİSİNE GÖNDERİLECEK/YAYIMLANACAK MAKALELERE YÖNELİK İLKE VE KURALLAR

 

1. Başlıkta sözcüklerin ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle bold (kalın) yazılır. Başlık 12 sözcüğü geçemez. Makalelerin dili, Türkçe ve İngilizcedir. Bilimsel makaleler 8000 (extended summary hariç), inceleme/tartışma/eleştiri yazıları 4000, medya, kitap tanıtım/eleştiri yazıları da 2000  sözcüğü aşmamalıdır. 

2. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılır  (ikisi de bold/kalın) altına Makale Türkçeyse Türkçe öz önce; İngilizceyse İngilizce öz-abstract önce konulur) Abstract ve extended sumary’deki İngilizce yanlışlıkları/yazılım(elektronik) çeviriler, makalenin doğrudan red sebebidir.

3. İlk sayfadaki künye bilgileri hariç dipnotlar ilgili sayfaların altında değil; makalenin sonunda Notlar (Endnotes) başlığı altında verilir.

4. Anahtar sözcükler (özel adlar hariç) küçük harflerle ve italik yazılır, bir tab 1,25 cm sol içerden başlanır, her biri virgülle ayrılır, sonuna nokta konulmaz. Üç sözcükten az, beş sözcükten çok olmaz.

5. Abstract/Öz sözcükleri bold/kalın, baş harfleri büyük ve sola yatık yazılır. Ana metin 12 punto Times New Roman; Öz aynı karakterle 11 punto, 150-250 sözcük arasındadır; sonnotlar 10 puntodur. İngilizce makalelerde Öz,  en az 250 sözcükten oluşmalıdır.  Özde makaleyle ilgili (Makalede ….araştırılacaktır, …üzerinde durulacaktır…vb) gelecek zaman kipi  ve edilgen anlatım kullanılmaz. Ana metin sola dayalı ve satır sonlarında kesme işareti kullanılmadan dizilir. Metin içindeki doğrudan alıntılar 40 sözcükten çoksa; ortada 11 punto ile yazılır nokta alıntının sonuna konulur:

……..

……….

                         …anlaşılmalıdır. (Akı, 1973: 25)

6. Giriş ve sonuç numaralandırılmaz. Girişe alıntıyla başlanmaz; sonuçta alıntıya yer verilmez.

7. Ara başlıklarda ilk sözcük ve özel adlar dışındakiler küçük harflerle başlatılır.

8. Kaynakça düzenlemesinde Microsoft Word otomatik olarak düzenlenmesi önerilir.  Başvurular+Kaynakları yönet+Stil ve stilden APA 7 seçilir.

9. Kaynakçada kitap adları italiktir. Makaleler düz yazılır; tek/çift tırnak arasına alınmaz. Makale künyesinde eser,dergi vb. varsa italik yazılır. Yazar adının ilk harfi majiskül yazılır, nokta konulur. Yazar(lar)ın  soyadlarının baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılır. İngilizce kaynakçalarda eser adlarındaki ek sözcüklerin ilk harfleri minisküldür.(and, the,  on, a, an gibi). Eser adlarının ilk sözcüğü (ve özel adlar) büyük harfle başlatılır, diğer sözcükler küçük harflerle yazılır. Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi vb. açıklamalar italiktir tez adı köşeli ayraç içine yazılır.

Kaynakça’da makale yazımı:

Seyidoğlu, B. (1968). Erzurum manileri. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, VI(16), s. 25-34. doi: 1000/02030

Kitap yazımı:

Ögel, B. (1984). İslamiyetten önce Türk kültür tarihine giriş (A. Çeviren, Çev.) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu. doi: 1000/……………………

10. Ana metinde geçmeyen künyelere kaynakçada yer verilmez.

11. Varsa kaynağın DOI numarası, referansın en sonunda verilir.

12. Aynı yazarın birden fazla eseri kaynakçada varsa adı her kaynağın başında yazılır. (______) çizgi çekmek ya da ibid, agk. gibi kullanımlar geçerli değildir.

13. Kaynakça’daki künyelerin  -varsa- etki faktörü (impact factor) linkleri  belirtilir. Örn. Google scholar,web of science, vs.

14. Kaynakça’daki yayınlar için “yayın yeri, yayınevi, yayınları, yayını, basımevi vb” sözcüklere yer verilmez. Sadece yayınevinin (yayın kurumunun) adı künyenin sonunda verilir.

15. Elektronik kaynaklar başlığı altında Kaynakça’nınn altında yer alacak internet kaynaklarında yazar soyadı, adının baş harf(ler)i, ürünün başlığı kitaplarda olduğu gibi ilk harfi büyük ve tümü italik yazılır. Sonra erişim tarihi gün, ay, yıl belirtilir ve link yazılır.

16. Not(lar) (sonnot)  ve Kaynakça, APA 7 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir

Öz (kısa özet) hakkında anımsatmalar:

Öz, (Giriş, Malzeme ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma) her birinin kısa bir özetini vermelidir. Kısa Özet :(i) araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli (ii) kullanılan metodolojiyi tanımlamalı (iii) bulguları özetlemeli ve (iv) ana sonuçları belirtmelidir. Kısa Özet yazılırken her kelime dikkatlice incelenmeli, örneğin makalenin özü, 100 sözcük ile anlatılabiliyorsa 200 sözcük kullanılmamalıdır. Fakat bugüne kadar en çok rastlanan hata, konuyla ilgisiz ayrıntıların Kısa özetlerin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zamanda yazılmalı; gelecek zaman kipi kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yazar ,araştırmacı edilgen kip değil, doğrudan birinci tekil kişi anlatımı kullanmalıdır (araştırdım, …yöntemini uyguladım/ uyguladık..vb.) Kısa Özet asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Öz’de yapılmamalıdır. Uzun bir terim Öz içinde birkaç defa kullanılmadıkça terim kısaltılmamalıdır. Kısaltmaların metin içinde ilk kullandıkları yerde gösterilmesi uygundur. Öz, makalenin evrensel olarak okunan bir kısmıdır. Bu nedenle Öz’ün açık ve basit yazılmasının çok önemi vardır.

Genişletilmiş Özet (Extended summary)

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir. (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler.) Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açacaktır. Genişletilmiş özet, tercihen 750-1000 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda, Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar gösterilmiştir. Çalışmayı açık ve anlaşılır özetlemek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz.

 

Örnek 1:

Introduction and Research Questions & Purpose:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında, çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literature Review:

Literatür taramasının yöntemini (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz.

Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Methodology:

Bu kısımda,

· Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);

· Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);

· Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);

· Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;

· Ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;

· Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;

· Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Results and Conclusions: Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya önerilerinizi yazınız.

Örnek 2:

Background :

Research Purpose:

Methodology:

Findings:

Conclusions:

SONUÇ kısmı hakkında ilke ve anımsatmalar:

Bilimsel makalede sonuç, araştırma konusuyla ilgili son sözü söyleme şansınızdır. Makalenizde dile getirdiğiniz konular hakkında son söz hakkına sahip olmanıza, düşüncelerinizi sentezlemenize, fikirlerinizin önemini göstermenize ve okuyucunuzu konuyla ilgili yeni bir bakış açısına yönlendirmenize olanak tanır. Aynı zamanda iyi bir son izlenim bırakmak ve olumlu bir notla bitirmek için bir fırsattır. Bilimsel makalede sonuç, makalenin önemli bir parçasıdır; okuyucuya bilimsel makalenin içeriğini ve önemini hatırlatırken, okuyucuya kapanış sağlar. Bunu, makalenin daha büyük resmini görmek için ayrıntılara girmeden gerçekleştirir. Bilimsel makalede sonuç, yeni fikirler ortaya koymaz; bunun yerine, makalenin amacını ve önemini açıklığa kavuşturmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili gelecekteki olası araştırmaları da önerebilir. Alıntı, kaynak gösterme bulunmaz.

Bilimsel makalede sonuç bölümü, daha geniş konuları değerlendirmenize, yeni bağlantılar kurmanıza ve bulgularınızın önemini detaylandırmanıza olanak tanır. Bilimsel makalede sonuç, okuyucularınızı makalenizi okudukları için mutlu etmelidir. Vardığınız sonuç, okuyucunuza, olayları farklı görmelerine veya konunuzu kişisel olarak ilgili şekillerde takdir etmelerine yardımcı olacak bir şeyler verir. Yalnızca okuyucunuzun ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda okuyucunuzun hayatını bir şekilde zenginleştirecek daha geniş çıkarımlar önerebilir. Bir nevi okuyucuya vermiş olduğunuz armağanınızdır.

Bilimsel makalede sonuç bölümünde yapılmaması gerekenler

 • “Sonuç olarak”, “özet olarak” veya “kapanışta” gibi gereksiz, aşırı kullanılan bir ifadeyle başlamak. Bu sözler konuşmalarda işe yarasa da, yazma da kaba ve basmakalıp olarak algılanabilir.
 • Sonuç kısmında önermeyi ilk kez ifade etmek.
 • Sonucunuzda yeni bir fikir veya alt konu sunmak.
 • Herhangi bir önemli değişiklik olmaksızın yeniden yazılmış bir önerme cümlesi ile bitirme.
 • Analitik bir makalenin geri kalanıyla karakter dışı olan içli, duygusal itirazlar yapmak.
 • Makalenin gövdesinde olması gereken kanıtları (alıntılar, istatistikler, vb.) dahil etmek.

 

Bunların dışında kararsız kalınan durumlarda editörle görüşünüz.

 

Kaynak: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill

Dergipark önerileri.

folklor/edebiyat dergisi

 

 

 

17. Kaynakça'dan önce aşağıdaki kalın (bold) yazılı bilgiler verilir:

Yazar katkı oranları: birinci yazar %50; ikinci yazar %50 (vb.)

Etik kurul raporu: Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Başkanlığının 01.12.2021 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan "05" nolu karar ile uygun bulunmuştur. (Veya: Etik Kurul kararı gerektirmemektedir).

Finansal destek alınmamıştır. (Alınmışsa bilgileri verilir).

Çıkar çatışması bulunmamaktadır.

 

Öz (kısa özet) hakkında anımsatmalar:

(Giriş, Malzeme ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma) herbirinin kısa bir özetini vermelidir. Kısa Özet :(i) araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli (ii) kullanılan metodolojiyi tanımlamalı (iii) bulguları özetlemeli ve (iv) ana sonuçları belirtmelidir. Kısa Özet yazılırken her kelime dikkatlice incelenmeli, örneğin 100 kelime ile anlatılabiliyorsa 200 kelime kullanılmamalıdır. Fakat bugüne kadar en çok rastlanan hata, konuyla ilgisiz ayrıntıların Kısa özetlerin çoğu veya tamamı yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zamanda yazılmalı; gelecek zaman kipi kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Yazar ,araştırmacı edilgen kip değil, doğrudan birinci tekil kişi anlatımı kullanmalıdır (araştırdım, …yöntemini uyguladım/ uyguladık..vb.) Kısa Özet asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Kısa Özette yapılmamalıdır. Uzun bir terim Kısa Özet içinde birkaç defa kullanılmadıkça terim kısaltılmamalıdır. Kısaltmaların metin içinde ilk kullandıkları yerde gösterilmesi uygundur. Kısa Özet, makalenin evrensel olarak okunan bir kısmıdır. Bu nedenle kısa özetin açık ve basit yazılmasının çok önemi vardır.

Genişletilmiş Özet (Extended summary)

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir. (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler.) Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlayacaktır. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açacaktır. Genişletilmiş özet, tercihen 750-1000 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda, Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar gösterilmiştir. Çalışmayı açık ve anlaşılır özetlemek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz.

 

Örnek 1:

Introduction and Research Questions & Purpose:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında, çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literature Review:

Literatür taramasının yöntemini (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz.

Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Methodology:

Bu kısımda,

·         Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);

·         Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);

·         Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);

·         Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;

·         Ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;

·         Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;

·         Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Results and Conclusions: Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya önerilerinizi yazınız.

Örnek 2:

Background :

Research Purpose:

Methodology:

Findings:

Conclusions:

SONUÇ kısmı hakkında ilke ve anımsatmalar:

Bilimsel makalede sonuç, araştırma konusuyla ilgili son sözü söyleme şansınızdır. Makalenizde dile getirdiğiniz konular hakkında son söz hakkına sahip olmanıza, düşüncelerinizi sentezlemenize, fikirlerinizin önemini göstermenize ve okuyucunuzu konuyla ilgili yeni bir bakış açısına yönlendirmenize olanak tanır. Aynı zamanda iyi bir son izlenim bırakmak ve olumlu bir notla bitirmek için bir fırsattır. Bilimsel makalede sonuç, makalenin önemli bir parçasıdır; okuyucuya bilimsel makalenin içeriğini ve önemini hatırlatırken, okuyucuya kapanış sağlar. Bunu, makalenin daha büyük resmini görmek için ayrıntılara girmeden gerçekleştirir. Bilimsel makalede sonuç, yeni fikirler ortaya koymaz; bunun yerine, makalenin amacını ve önemini açıklığa kavuşturmalıdır. Ayrıca konuyla ilgili gelecekteki olası araştırmaları da önerebilir. Alıntı, kaynak gösterme bulunmaz.

Bilimsel makalede sonuç bölümü, daha geniş konuları değerlendirmenize, yeni bağlantılar kurmanıza ve bulgularınızın önemini detaylandırmanıza olanak tanır. Bilimsel makalede sonuç, okuyucularınızı makalenizi okudukları için mutlu etmelidir. Vardığınız sonuç, okuyucunuza, olayları farklı görmelerine veya konunuzu kişisel olarak ilgili şekillerde takdir etmelerine yardımcı olacak bir şeyler verir. Yalnızca okuyucunuzun ilgisini çekmeyecek, aynı zamanda okuyucunuzun hayatını bir şekilde zenginleştirecek daha geniş çıkarımlar önerebilir. Bir nevi okuyucuya vermiş olduğunuz armağanınızdır.

Bilimsel makalede sonuç bölümünde yapılmaması gerekenler

 • “Sonuç olarak”, “özet olarak” veya “kapanışta” gibi gereksiz, aşırı kullanılan bir ifadeyle başlamak. Bu sözler konuşmalarda işe yarasa da, yazma da kaba ve basmakalıp olarak algılanabilir.
 • Sonuç kısmında önermeyi ilk kez ifade etmek.
 • Sonucunuzda yeni bir fikir veya alt konu sunmak.
 • Herhangi bir önemli değişiklik olmaksızın yeniden yazılmış bir önerme cümlesi ile bitirme.
 • Analitik bir makalenin geri kalanıyla karakter dışı olan içli, duygusal itirazlar yapmak.
 • Makalenin gövdesinde olması gereken kanıtları (alıntılar, istatistikler, vb.) dahil etmek.

Bunların dışında kararsız kalınan durumlarda editörle görüşünüz.

Kaynak: The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill

Ulakbim- Dergipark (TR-Dizin)  önerileri.

folklor/edebiyat dergisi

Not(lar) (sonnot)  ve Kaynaklar APA 7 standartlarına uygun olarak verilir, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilir. Metin içinde kaynak gösterme ve diğer teknik uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki kaynaktan yararlanılabilir:

http://dergipark.gov.tr/uploads/files/4d53/3a73/0e3c/572f7df1cee3c.pdf

İletişim

 Dergide yayınlanması istenen makaleler,  isimsiz, word formatında Makale Takip Sistemi'ne yüklenir.

Yazarlar, her türlü iletişim  için aşağıdaki adres ve bilgileri kullanmalıdır:

UKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Haspolat Kavşağı- Lefkoşa KKTC

Telefon

(392) 671 11 11- 2600/2601

Belgegeçer

(392) 671 11 65

El-mek

folkloredebiyat@ciu.edu.tr

mkaradag@ciu.edu.tr

İnternet sitelerimiz:

https://www.folkloredebiyat.org

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)