• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalışmada ses; müzik ve dil alanlarındaki görünümleri çerçevesinde ele alınarak, üstdil ve günlük dildeki kavramsallaştırılma eksenlerinde incelenmiştir. Çoğu alanda olduğu gibi, ses hakkında da yapılandırılmış bilgilere sahibiz. Sesin yükseklik, gürlük, tını gibi alt bileşenleri; ezgi, dizi, hareket, tonlama gibi oluşumları incelendiğinde, bunların zihin tarafından somutlaştırılmaya ihtiyaç duyulan soyut kavramlar olarak görüldüğü, müzik ve sesbilim metinleri ile günlük dildeki kalıp sözlerde karşılaşılan imge şemaları, kavramsal metafor ve metonimi örüntülerinden anlaşılmaktadır. Buradan hareketle, Türkçede ses kavramının iç düzenlenişinde bu örüntülerin rollerinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, çeşitli müzik teorisi, müzik ansiklopedisi, ses fiziği ve sesbilim kaynaklarından bilimsel üstdil örnekleri derlenmiştir. Diğer yandan, ses kavramsallaştırmasının kültürel/naif yönü hakkında günlük dildeki kalıplaşmış söz, deyim ve atasözlerinden yararlanılmış, internet sitelerindeki kullanımlara başvurulmuştur. Bulgular, sesin betimlenmesinde müzik ve sesbilim üstdilinin yanı sıra günlük dilin de imge şemaları, kavramsal metafor ve metonimi örüntüleri açısından zengin olduğunu göstermektedir. Bilgi alanları arasında örtüşen yanlar olmakla birlikte farklılıklar da tespit edilmiştir. Ayrıca müzik ve sesbilimdeki ses terimlerinin çoğunlukla günlük dil kaynaklı oldukları ve metafor üzerinden anlam genişlemesine uğrayarak terimleştikleri de gözlemlenmiştir. Ses, şüphesiz müzik ve dil alanları ile sınırlandırılamayacak kadar zengin bir olgudur. Bu çalışmanın tespitlerinin, sesin diğer türlerinin kavramsallaştırılma biçimleri hakkında da önemli sezdirimler yaratması beklenmektedir.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr