Medya geç Latincede medialis, Fransızca medius sözcüklerinden türemiştir. İlk olarak 1570’de kullanılmış olan bu kavram ortalık yerde oluşan veya başlayan anlamında kullanılmaktadır. Medya İngilizcede media olarak kullanılıp iletişim ortamı, iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır. Sözcüğün Türkçedeki kullanımı ise kamuoyu, haberleşme, iletişim gibi kavramlarla yaklaşık son 20 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Geleneksel medya olarak nitelendirdiğimiz televizyon, radyo ve gazete aracılığıyla ataerkil ideolojiyi yansıtan medya metinleri, erkek egemen bir bakış açısını beslerken kadınının yaşamsal fırsatlarını oluşturacak bilgi kaynaklarını ataerkillik üzerinden kurgulamaktadır. Geleneksel medya metinleri kadına ilişkin, “güç ve iktidarın sahibi olan erkeğe hizmet eden”, “erkeği cinselliği aracılığıyla kendine çeken ve gücünü bedeni üzerinden kurgulayan”, “sevgi-nefret, ihtiyaç duyma-korkma ikilemi arasında sıkışan”, “sosyal ve kültürel normlarla edilgenleştirilen” bir söylemi aktarmakta ve kadın çoğunlukla bu söylemler üzerinden inşa edilmektedir. Buna karşılık geleneksel medya zaman içinde sosyal medyaya evrilirken önemli bir konu karşımıza çıkmaktadır.