Anadolu’nun yüzy›llar öncesine dayanan saz, ba¤lama, tanbur, tanbura, bozuk v.s kültürü hemen güneydo¤usundaki, ayn› isimlerle an›lan köklü lut kültürü ile ayn› büyük resmin parçalar› n› oluflturmaktad›rlar.