Türkler, tarih boyunca yaşadıkları coğrafyalarda karşılaştıkları din ve kültürleri etkiledikleri gibi onlardan da etkilenmişlerdir. Konar göçer yaşam tarzını seçen ve sürekli hareket hâlinde olan Türkler, kendi örf ve gelenekleri korumanın yanı sıra zamanla kabul ettikleri İslam dini de Türklerin dini yaşamında etkili olmuştur ve kendi inanç ve göreneklerini korudukları gibi kabul ettikleri yeni inanç sistemleri ile örtüştürmüştür. Bu doğrultuda geleneksel Türk inanışlarının kimi etki ve izleri bazı Türk guruplarının kültüründe yaşamaya devam etmiştir. Sözkonusu inanış ve ritüeller bazen benimsenen dinin herhangi bir uygulaması ile birleşmiş, kimi zaman da kendine özgü biçimiyle yeni dini ve kültürel ortamda varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Horasan’da yaşayan Türkler de İran’ın diğer eyaletlerinde yaşayan Türkler gibi bin yıldan fazla egemen oldukları İran’da, eskiden süregelen pek çok inanç ve uygulamalarını koruyup muhafaza etmişlerdir kimi zaman da edindikleri yeni İslam inançlarıyla kendi inançlarını bir arada yaşata gelmişlerdir. Ortaya çıktığı ilk tarihten itibaren kuşaktan kuşağa gelişip aktarılan Türk kültürü ve antropolojik unsurlar, Horasan Türklerinde de günümüze kadar aktara gelmiştir. Horasan Türklerinde yapıla gelen genel halk inanış ve uygulamaları çok derin bir kültür birikimin habercisi olarak nitelenebilir. İran’ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Horasan’ın da kırsal bölgelerinde sathi bir din anlayışının var olduğu ve yaşamın bütün alanlarında daha çok Türklükten gelen eski inanış, gelenek ve uygulamaların sürdüğü söylenebilir. Türk toplulukları arasında en önemli dikkat çeken unsurlardan biri bu halk inanış ve ritüellerinin hemen hemen aynı olmasıdır. Horasan bölgelerinde yaptığımız alan araştırmasında bu yöre insanlarında yaşaya gelen inanış ve uygulamaların diğer Türk coğrafyalarındakinden bir farkının olmamasıdır. Şu çalışmada, İslamî din anlayışını benimseyen İran Türklerinde geleneksel Türk inanışlarının Horasan Türkleri üzerine devam eden etki ve izleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, konuyla ilgili kitap ve makaleler yanında Kuzey Horasan Eyaletinin Bocnurd ilinde günümüze kadar süregelen Türk inanış ve ritüellerini gözlemleyerek bir araya getirilmeye gayret edilmiştir. Kimi bölümlerde İran’ın diğer Türk illerinde tespit ettiğimiz inançların yanı sıra diğer Türk boylarından da karşılatırmalı ve tarihsel olarak göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda insanın doğuşundan ölümüne kadar olan inanış ve ritüeller ele alınmıştır; dolayısıyla genelde Türklerde özelde Horasan’da yaşayan Türklerin doğum esnası ve doğum sonrası, evlilik ve ölümle ilgili inanış ve uygulamalar ile birlikte doğa ile ilgili inanışlar kısmında gök ve yer-su kültü; yer-su kültü kısmında ise dağ, su, ağaç, ateş ve ocak kültü anlatılmaya çalışılmış; en sonda ise yeni yıl (Nevruz) ve bazı dini kutlamalara işaret edilmiş, ve ulusların maruz bırakıldığı kimi siyasi ve toplumsal olaylar karşısında gelenek ve inanışlarının nasıl etkilendiği ve günümüzdeki görünümleri üzerinde durulmuştur. Makalenin hazırlanışı için saha çalışması yapılmış ve yerinde gözlemler ve tespitler irdelenmeye çalışılmıştır.