Günümüzde zamanının önemli bir kısmını sosyal paylaşım ağlarına ayıran bireylerin sayısı artmış, küçülen yeni medyanın da etkisiyle bu ağlar daha sık ziyaret edilen sanal ortamlar haline gelmiştir. Özellikle gençlerin günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan sosyal ağların yaygın kullanımı, çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalar arasındaki geçişleri sıklaştırmış; bütün bu gelişmeler de sosyalleşme olgusunun tanımını yeniden yapmayı gerekli kılmıştır. Ayrıca bu ağlar, yeni sosyalleşme mekânları olmanın yanı sıra, bireylere yüz yüze ilişkilerinde gerçekleştiremedikleri tarzda kendilerini ifade etme olanağı tanıması bakımından yeni kimlik mekânları olarak da tarif edilebilir. Bu çalışma ise, Eskişehir’de yaşayan 15-24 yaşları arasındaki gençlerin, kimlik inşasına dönük birçok özellik ve uygulamayı bir arada bulunduran Facebook’u kullanım pratiklerini; onu ne düzeyde ve nasıl kullandıklarını, ağ üzerinde gerçekleştirdikleri sosyalleşme biçimlerini ve kimlik inşası süreçlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Goffman’ın dramaturji teorisi ile “demir atılmış ilişkiler” ve “hareketsiz toplumsallaşma” gibi İnternet dolayımıyla kurulan ilişki biçimlerine işaret eden yeni kavramlar çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır.