İnternet ve sosyal ağlar dolayımlı gündelik yaşam pratiklerinin üniversite öğrencileri üzerinden tartışılması, bu çalışmanın sorunsalıdır. Enformasyonel kapitalizmle birlikte, bilgi teknolojilerinin gelişimi; toplumsal ve gündelik yaşamı etkilemiştir. Kaldı ki, İnternet ve sosyal ağlar ise; en fazla üniversite öğrencileri tarafından içselleştirilmiştir. Bu anlamda, dijital yerliler olarak tanımlanan genç nüfus, enformasyon toplumu dinamiklerine kolay bir şekilde uyum sağlamış; İnternet, yeni medya araçları ve sosyal ağları yoğun bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de Anadolu Üniversitesi’ni temsilen seçilen öğrencilerin İnternet, yeni medya araçları ve sosyal ağlar dolayımlı gündelik yaşam pratiklerinin neler olduğunun saptanması ve yorumlanması çalışmanın amacını oluşturmuştur. Kuramsal tartışmalar ve çalışmanın amacı çerçevesinde, başlıca şu tematik kategoriler geliştirilmiştir: (1) Gündelik Yaşamda İnternet ve Yeni Medya Araçlarının Kullanım Amaçları ve Dolayımlanan Kimlikler, (2) İnternetin Aşırı Kullanımı, (3) Gündelik Haber Takibinin Değişimi, (4) İnternet Mecraları ve Tüketim.Bu kategoriler, Anadolu Üniversitesi’nden örnek araştırma grubu olarak seçilen 32 öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin bulgularına göre yorumlanmıştır. Öğrenciler seçilirken; amaçlı örneklem tekniği kullanılmış ve çalışmaya sadece 4. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular ise, betimsel analiz yaklaşımıyla çözümlenmiştir. Böylece, Anadolu Üniversitesi özelinde üniversite öğrencilerinin; İnternet ve sosyal ağlardaki gündelik yaşam pratikleri irdelenmiştir.