Jacob ve Wilhelm Grimm Kardeşler tarafından yazılan ve dünyaca tanınmış peri masallarından biri olarak kabul edilen On İki Dans Eden Prenses, pek çok farklı dile çevrilmiş ve değişik kültürlerce birçok kez uyarlanmıştır. Günümüzde ise, bu peri masalının orjinalinden farklı olarak yeniden yazımları/yaratımları gerçekleştirilmiştir. Bu yeniden yazılan/yaratılan yapıtlar arasında, on iki dans eden prensesin hikâyesini post-modern anlatım kurgusu içerisinde, kapsayıcı bir bakış açısı ve yenilikçi bir dil ile yeniden hayat veren Jeanette Winterson’a ait Vişnenin Cinsiyeti (1989) başlıklı roman en dikkat çekenlerden biridir. Jeanette Winterson, bahsi geçen eserinin ikinci bölümünde, on iki prensesin hikâyesini ataerkil ideolojiler ve eril yaptırımlara uygun olarak yazılmış geleneksel peri masalına metinlerarası göndermeler yaparak yeniden kaleme alır ve bu süreçte, ataerkil sistemin androsentrik önyargılarını ve bu sistemin cinsiyet kısıtlamalarını somutlaştıran söylemleri gözler önüne serer. Diğer bir deyişle, bu yeniden yaratımda yazar, ilk olarak heteronormatif ve fallus-merkezci olarak inşa ve dikte edilmiş cinsiyet rollerine meydan okur. Bu meydan okumanın sonrasında okuyucuya, eril zihniyet ve egemen ideolojilerce zaman içerisinde edilgenleştirilen ve ehlileştirilen prenseslerin kendilerine dayatılan heteronormatif cinsiyet rollerini, bastırılmış ve silikleştirilmiş kimliklerini reddetmeleri, kendi istek ve iradeleri doğrultusunda yeni bir yaşam kurmaları gösterilmeye çalışılır. Jeanette Winterson’ın bu yeni yaratımında, on iki prenses en sonunda içinde yaptırımların, ötekileştir(il)menin ve şiddetin olmadığı, kapsayıcı ve bütünleştiren bir boyuta ulaşırlar. Bir bakıma kendilerini yeniden yaratırlar. Bütün bu tespitler doğrultusunda bu çalışmada, cinsiyet inşasının akışkan dinamiklerinin heteronormatif sınırlar ve fallosentrik dikteleri aşarak nasıl ortaya çıkabildiğini ve bireylerin ‘kendi seçim ve yönelimleri’ doğrultusunda nasıl sonsuza kadar mutlu yaşayabildiklerini feminist ve queer edebiyat eleştirisi teorileri bağlamında göstermeyi amaçladım.