Bu çalışmanın amacı, medya çalışmaları kapsamında yeni medya araçları ile günümüz toplumsal hareketler ve birey/aktivist profili ilişkisini, yeni bir karakter/prototip etrafında kavramsal bir çerçeve inşa ederek anlamaya çalışmaktır. Bu anlamda çalışma, medya ve sosyal hareketler ilişkisine dair alanyazını değerlendirmektir. Ayrıca aktivistlerin günümüzde sadece yeni medya araçlarını aktif kullanan değil, aynı zamanda onlar üzerinden öznesi “ben” olan ‘yeni bir insan’ karakterini temsil ettikleri vurgulanmaktadır. Söz konusu bu yeni karakter iki temel çerçeve etrafında anlaşılmaya çalışılacaktır. Bunlardan biri, aktivistlerin bireysel/sübjektif deneyimlerinin “ben” merkezli yeni karakteri beslediği ve toplumsal hareketlerin ortak aklını atomize ettiğidir. İkincisi, yeni medya ve onunla ilişkilendirilen yeni insan karakterinin en çok vurgulanan özne/özgür olması olgusunun, farklı iktidar türleri tarafından manipüle edilebilme ihtimalinin bugün de bulunduğudur. Sonuç olarak çalışmada günümüzde yeni medya araçlarını kullanan birey/aktivistlerin yeni bir karakter olarak sosyal hareketler ile olan ilişkisi, alanyazın taramasına dayalı olarak kuramsal düzeyde tartışılmaktadır.