Araştırmada, bireylerin dövme yaptırmalarına neden olan temel düşünceler, tutum ve davranışlar analiz edilmektedir. Bu amaçla (i) dövme yaptırmanın nedenleri (ii) dövmenin popüler bir kültür ürünü olup olmadığı (iii) dövme kullanımının psiko-sosyal etkileri araştırılmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Ankara ili Çankaya ilçesinde yaşayan bedeninde dövme işareti bulunan 30 kişi oluşturmaktadır. Araştırma sahasına 2021 yılı Haziran-Ağustos ayları arasında gidilmiştir. Katılımcı grup basit ve kartopu örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Veriler toplamda 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ve katılımcı gözlem tekniği ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre yaş, cinsiyet, meslek, sosyal statü vb. niteliklerden bağımsız olarak pek çok insan farklı nedenler ile dövme yaptırabilmektedir. Dövmenin popüler bir kültür ürünü olması ise tartışmalıdır. Süreç içinde sağlık sorunlarının yaşanabilmesi, dövmeye karşı psikolojik bağımlılık oluşabilmesi, geleneksel algıda oluşabilecek tepkiler, meslek seçiminde yaşanabilecek zorluklar, zaman içinde dövmenin anlamını yitirmesi gibi bireyde kaygı ve pişmanlık oluşturabilecek faktörler, dövmeye çelişkili bir tüketim kültürü öğesi olarak bakılmasına neden olmuştur. Bunun yanı sıra önemli bir kitle, dövme yaptırmanın öğrenilen ve taklit edilen bir davranış olarak kimliğin yeniden inşasında önemli bir unsur olarak görmektedir.