Bu çalışmada online kitap kulüplerinin düzenlediği okuma etkinliklerine katılma eğilimi analiz edilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türk Booktube kanalları ve takipçileri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem olarak seçilen Booktube kanalları Ayşe Ümit Karabacak, Kitap Dünyam ve Mine’nin Kitap Önerileri’ dir. Booktube kanalı takipçileri evreni de 549 kişilik bir örneklemle sınırlandırılmıştır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak Booktuber’larla yarı yapılandırılmış görüşme, Booktube kanalı takipçileriyle de anket kullanılmıştır. Bu veri toplama tekniklerinden elde edilen veriler, içerik analizi metoduyla Maxqda programının 2020.2.2 sürümünde Booktuber ve takipçilerinin Booktube mecrasına katılım motivasyonu, bu mecranın onlara sağladığı kazanımlar, takip edilen içerikler ve nitelikli olarak değerlendirilen Booktube videolarının özellikleri açısından analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular; Booktube mecrasında içerik üreten Booktuber’ların ve Booktube videolarını tüketen takipçilerinin bu mecrada bulunma motivasyonlarının çeşitli yönlerden farklılıklar içerdiği görülmektedir. Booktuber’lar açısından bu mecraya katılımda başlıca etken sosyal fayda, video içeriklerinden kişisel arşiv oluşturmak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamakken takipçilerde ise amaç edebiyat hakkında bilgi edinmek, ödev/araştırma yapma ve okuma alışkanlığı kazanma isteğidir. Sonuç olarak; Booktube kanalı sahiplerinin ve Booktube kanalı izleyicilerinin bu mecralara katılım motivasyonlarında farklılık bulunduğu ve buna bağlı olarak takip edilen içerik ve nitelikli video tanımlamalarının da değişiklik göstermektedir. Her ne kadar bu mecralara katılım, takip edilen içerikler ve kaliteli içerik yaklaşımları Booktuber’lar ve takipçiler açısından farklılık arz etse de Booktube mecrasının kazanımlarına benzer perspektiften değerlendirmektedirler. Booktube kanallarına katılmanın okuma alışkanlığını geliştirdirdiği, bu alışkanlığı daha önce kazanmış olanların da okuma alışkanlığını disiplinize ettiği kısacası bu mecranın ve düzenlenen etkinliklere katılım sağlamanın okuma eylemi üzerinde pozitif bir katkı sağladığı sonucu dikkat çekmektedir.