Bu çal›flma popüler müzikte metin (text) olarak adland›r›lan flark›lar›n nas›l analize tabi tutulaca¤› konusuna katk› sa¤lamaya çal›fl›rken, ayn› zamanda toplumsal cinsiyetin (gender) kad›n ve müzik aç›s›ndan popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabas›ndad›r. Di¤er taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni olarak ele al›nabilece¤ini de gözden kaç›rm›yor. Önemli bir noktan›n alt›n› bafllang›çta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müzi¤in içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabilece¤ini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve ba¤lam›nda Türkiye’nin önemli kad›n rock y›ld›z› Özlem Tekin’e ait “Da¤lar› Deldim” flark›s› analiz ediliyor.