• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


“Dağları Deldim” Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Popüler Müzikte Metnin Analizi
Bu çal›flma popüler müzikte metin (text) olarak adland›r›lan flark›lar›n nas›l analize tabi tutulaca¤› konusuna katk› sa¤lamaya çal›fl›rken, ayn› zamanda toplumsal cinsiyetin (gender) kad›n ve müzik aç›s›ndan popüler müzikteki görüngülerini de ortaya koyma çabas›ndad›r. Di¤er taraftan toplumsal cinsiyetin bir kimliklenme nedeni olarak ele al›nabilece¤ini de gözden kaç›rm›yor. Önemli bir noktan›n alt›n› bafllang›çta çizmekte fayda var: bu metodoloji geleneksel müzikolojik analizin popüler müzi¤in içsel parametrelerini de hesaba katarak popüler müzikler için de uygulanabilece¤ini öngörüyor. Sunulan teorik çerçeve ba¤lam›nda Türkiye’nin önemli kad›n rock y›ld›z› Özlem Tekin’e ait “Da¤lar› Deldim” flark›s› analiz ediliyor.

Anahtar Kelimeler
halk müziği

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr