Yaklaşık beş yüz yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalan Balkan coğrafyası, Türk tarihi açısından son derece önemlidir. Bölge Osmanlıdan sonra yeniden şekillenir. Türkçe ve Türk kimliği için karanlık bir dönem başlar. II. Dünya savaşından sonra bilhassa eski Yugoslavya topraklarında yaşayan Türkler, Türkçe eğitim yapmaya ve Türkçe yayınlar basmaya muvaffak olur. Bu çerçevede Üsküp’te Birlik, Priştine’de Tan yayınları kurulur. Çeşitli gazete ve dergiler yayımlanır, kitaplar basılır. Türkçe Radyo ve Televizyon yayını yapılır. Bütün bunlar, bir yandan bölgedeki Türk topluluklarının varlıklarını devam ettirmelerine önemli bir katkı sağlarken diğer yandan da geçmişin izlerini sürmemize yardımcı olur. Bu çalışma ile amacımız, Kosova'da Yayımlanan Türkçe gazete çocuk dergilerinde yayınlanan anlatı türleri (hikâye, masal, efsane ve destanlar) üzerinde durmaktır.