ÖZET Küreselleşen ve değişen dünyada, Türk halk edebiyatı unsurlarının ve geleneksel Türk sanatlarına ait değerlerin başka milletlere özellikle de yüksek eğitim almak ve dil öğrenmek için ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere aktarılması gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dil öğretimiyle birlikte edebi ve sanatsal değerlerin aktarımı da kolaylaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin Konya’da kaldıkları süreçte, Türk halk sanatından (işitsel-dramatik-görsel) ‘olumlu-olumsuz’ etkilenmelerini, öğrenmelerini ve aktarımlarını tespit etmektir. Araştırmada; işitsel olan Türk halk edebiyatı ve çalgı aletlerinden; hareketli olan halk oyunlarından ve görsel olan ebru, hat, ağaç oymacılığı gibi halk sanatlarından yapılandırılmış mülakat ve gözlem yoluyla elde edilen Türk halk sanatına ait değerleri ve aktarımları tasnif etmek, tablolaştırmak ve tespit edilen bulgulara dayanarak Yabancılara Türkçe Öğretimi alanında yeni öneriler sunmak amaçlanmıştır. Araştırma grubunu; Konya’daki üniversitelerin farklı bölümlerinde okuyan ve yaşları 17-49 arasında değişen, 66 farklı ülkeden gelen 286 yabancı öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin çözümlemesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarından gelen yabancı uyruklu öğrencilerden elde edilen bulgular; konu başlıklarına göre tablolar halinde istatiksel olarak yorumlanmıştır. Sonuçlardan hareketle çeşitli değerlendirmeler yapılmış ve öneriler sunulmuştur.