Uygurlar, Türk ve dünya tarihi için çok önemli bir uygarl›kt›r. Günümüze ulaflan belgeler ve çeflitli bulgular, gün ›fl›¤›na ç›kar›lan ve ç›kar›lmay› bekleyen pek çok özelli¤i Uygurlar› eflsiz bir yere koymaktad›r. Yerleflik yaflama geçerek gerçeklefltirdikleri ilerlemeler, farkl› dinlerin kültürel girdileri, pek çok dil bilen, çeviriler yapan bilginler, de¤iflik alfabelerle yaz›lm›fl binlerce eser, kütüphaneler, matbaa, hukuk, ticaret, ipekler, dokumalar, saraylar, alt›n, gümüfl, bak›r, demir ustal›klar›, dünyan›n en önemli tarihi harikalar›ndan biri olan kar›zlar, tap›naklar›n, mabetlerin duvarlar›ndaki eflsiz resimler, heykeller ve Uygurlar›n yaflam›nda vazgeçilmez yeri olan müzik… Bu çal›flmada Uygurlar›n kültürel zenginlikleri incelenmifltir. Çeflitli alanlardaki geliflimlerine dikkat çekilen Uygurlar›n müzik kültürü detayl› olarak ele al›nm›flt›r. Ayr›ca bu araflt›rmada ilk kez ‘Uygur Göç Destan›’ müzikal ö¤eler içermesi bak›m›ndan incelenmifl; destanda bulunan ö¤eler içinde yer alan müzi¤in, ad›n›n geçti¤i di¤er unsurlarla birlikte ne kadar önemli ve kutsal bir yere kondu¤u tespit edilerek, vurgulanm›flt›r