• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Uygurlar, Türk ve dünya tarihi için çok önemli bir uygarl›kt›r. Günümüze ulaflan belgeler ve çeflitli bulgular, gün ›fl›¤›na ç›kar›lan ve ç›kar›lmay› bekleyen pek çok özelli¤i Uygurlar› eflsiz bir yere koymaktad›r. Yerleflik yaflama geçerek gerçeklefltirdikleri ilerlemeler, farkl› dinlerin kültürel girdileri, pek çok dil bilen, çeviriler yapan bilginler, de¤iflik alfabelerle yaz›lm›fl binlerce eser, kütüphaneler, matbaa, hukuk, ticaret, ipekler, dokumalar, saraylar, alt›n, gümüfl, bak›r, demir ustal›klar›, dünyan›n en önemli tarihi harikalar›ndan biri olan kar›zlar, tap›naklar›n, mabetlerin duvarlar›ndaki eflsiz resimler, heykeller ve Uygurlar›n yaflam›nda vazgeçilmez yeri olan müzik… Bu çal›flmada Uygurlar›n kültürel zenginlikleri incelenmifltir. Çeflitli alanlardaki geliflimlerine dikkat çekilen Uygurlar›n müzik kültürü detayl› olarak ele al›nm›flt›r. Ayr›ca bu araflt›rmada ilk kez ‘Uygur Göç Destan›’ müzikal ö¤eler içermesi bak›m›ndan incelenmifl; destanda bulunan ö¤eler içinde yer alan müzi¤in, ad›n›n geçti¤i di¤er unsurlarla birlikte ne kadar önemli ve kutsal bir yere kondu¤u tespit edilerek, vurgulanm›flt›r


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr