Slav mitolojik sistemi, gerek Yunan mitlerinden gerekse coğrafi yakınlık içinde bulunduğu Doğu’nun söylencelerinden esinlenerek onlara ait bileşenleri özgün evren algısı çerçevesinde yorumlar. Rus folklorunun Slav mitlerinin çeşitliliğinden beslenen kökleri ise karşılaştırmalı araştırmalar adına zengin ve geniş bir yelpaze sunar. Bu zengin birikime odaklanan çalışmamda, Rus halkının mitolojik imgeleminde önemli bir yer edinen kanatlı melez varlıkları ve Gümüş Çağ şiirine yansımalarını inceledim. İkili kimlikleriyle öne çıkan kadın başlı kuşlardan tanrıça vasfı taşıyan Stratim’i, neşe ve keder kuşları Alkonost ve Sirin’i ve haberci devlet kuşu Gamayun’u ele aldım. Melez kuşlara ilişkin tasavvurları besleyen kaynakların izini sürmek ve onlara yüklenen doğaüstü anlamların ardındaki evrensel arayışları ortaya koymak, çalışmamın hedefinde yer aldı. Bu amaçla, karşılaştırmalı yöntemden faydalandım ve söz konusu varlıkların dünya mitlerinden ilhamla inşa edilen eklektik kimliklerine eğildim. Kadın başlı kuşların ayırt edici niteliklerini ortaya koyarken aydınlık ve karanlık yüzlerinin dönüşümlü olarak vurgulanmasını gerektiren kolektif bilinç ögelerini ve anlatılarda üstlendikleri rolü öngörülemez kılan düalist anlayışı çözümledim. Çözümleme neticesinde A. A. Blok, K. D. Balmont, N. A. Klyuyev ve A. A. Ahmatova gibi şairlerin, yüzyılın eşiğinde yaşanan toplumsal ve siyasî gelişmelere yönelik kaygılarını folklorik sembollerle ifade ettiklerini ve kuş-kız imgesinin geleneksel fonksiyonlarını yıkarak özgün yaratıcılık anlayışları doğrultusunda yeniden inşa ettiklerini ortaya koydum.