• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Müzik e¤itimi, becerinin biliflsel ve duyuflsal davran›fl de¤ifliklikleri ile örtüfltü¤ü, kendine özgü bir süreç gerektiren özel bir aland›r. Müzik e¤itimcisi yetifltirme aflamalar› birçok de¤iflkenin e¤itim sürecine yans›d›¤› duyarl› ve derin yap›sal özellikler gösterir.Cumhuriyet’in ilan›n›n hemen ard›ndan, di¤er pek çok alanda oldu¤u gibi müzik e¤itimi konusu da ele al›nm›fl, müzik e¤itimcilerine duyulan gereksinimin giderilmesi amac›yla 1924 y›- l›nda Musiki Muallim Mektebi aç›lm›flt›r. Daha sonra, bu okulun devam› olarak kabul edilen Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik Bölümü kurulmufltur (1937). Türkiye’de müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin temelini oluflturan bu kurumlar, e¤itim uygulamalar› ve bu alana katk›lar› nedeni ile müzik e¤itimi tarihinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde di¤er bilim ve sanat alanlar›nda oldu¤u gibi müzik e¤itimi alan›nda da özellikle Almanca konuflulan ülkelerden davet edilen Bat›l› uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmifltir. Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik E¤itimi Bölümü Baflkanl›¤› görevine de bu dönemde Alman müzik e¤itimcisi Prof. Eduard Zuckmayer getirilmifltir (1938-1970). Zuckmayer, müzik e¤itiminin ça¤dafl kimlik kazanmas›nda ve müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin bu do¤rultuda flekillenmesinde önemli bir rol üstlenmifltir. Erken Cumhuriyet dönemindeki müzik e¤itimi sürecine iliflkin geliflmelerin, günümüzdeki küresel ak›fllar›n olumlu/olumsuz etkileri nedeniyle, irdelenmesine giderek daha da artan bir önemle gereksinim duyulmaktad›r. Makalemizde, Eduard Zuckmayer’in Türk Müzik E¤itimine katk›s›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanmaktadır.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr