Müzik e¤itimi, becerinin biliflsel ve duyuflsal davran›fl de¤ifliklikleri ile örtüfltü¤ü, kendine özgü bir süreç gerektiren özel bir aland›r. Müzik e¤itimcisi yetifltirme aflamalar› birçok de¤iflkenin e¤itim sürecine yans›d›¤› duyarl› ve derin yap›sal özellikler gösterir.Cumhuriyet’in ilan›n›n hemen ard›ndan, di¤er pek çok alanda oldu¤u gibi müzik e¤itimi konusu da ele al›nm›fl, müzik e¤itimcilerine duyulan gereksinimin giderilmesi amac›yla 1924 y›- l›nda Musiki Muallim Mektebi aç›lm›flt›r. Daha sonra, bu okulun devam› olarak kabul edilen Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik Bölümü kurulmufltur (1937). Türkiye’de müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin temelini oluflturan bu kurumlar, e¤itim uygulamalar› ve bu alana katk›lar› nedeni ile müzik e¤itimi tarihinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde di¤er bilim ve sanat alanlar›nda oldu¤u gibi müzik e¤itimi alan›nda da özellikle Almanca konuflulan ülkelerden davet edilen Bat›l› uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmifltir. Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik E¤itimi Bölümü Baflkanl›¤› görevine de bu dönemde Alman müzik e¤itimcisi Prof. Eduard Zuckmayer getirilmifltir (1938-1970). Zuckmayer, müzik e¤itiminin ça¤dafl kimlik kazanmas›nda ve müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin bu do¤rultuda flekillenmesinde önemli bir rol üstlenmifltir. Erken Cumhuriyet dönemindeki müzik e¤itimi sürecine iliflkin geliflmelerin, günümüzdeki küresel ak›fllar›n olumlu/olumsuz etkileri nedeniyle, irdelenmesine giderek daha da artan bir önemle gereksinim duyulmaktad›r. Makalemizde, Eduard Zuckmayer’in Türk Müzik E¤itimine katk›s›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanmaktadır.