• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Türkiye’de Müzik Eğitimcisi Yetiflfltiren Kurumlar›n Geliflflim Sürecinde Bir Alman Müzik E¤itimcisi: Eduard Zuckmayer (1890-1972)
Müzik e¤itimi, becerinin biliflsel ve duyuflsal davran›fl de¤ifliklikleri ile örtüfltü¤ü, kendine özgü bir süreç gerektiren özel bir aland›r. Müzik e¤itimcisi yetifltirme aflamalar› birçok de¤iflkenin e¤itim sürecine yans›d›¤› duyarl› ve derin yap›sal özellikler gösterir.Cumhuriyet’in ilan›n›n hemen ard›ndan, di¤er pek çok alanda oldu¤u gibi müzik e¤itimi konusu da ele al›nm›fl, müzik e¤itimcilerine duyulan gereksinimin giderilmesi amac›yla 1924 y›- l›nda Musiki Muallim Mektebi aç›lm›flt›r. Daha sonra, bu okulun devam› olarak kabul edilen Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik Bölümü kurulmufltur (1937). Türkiye’de müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin temelini oluflturan bu kurumlar, e¤itim uygulamalar› ve bu alana katk›lar› nedeni ile müzik e¤itimi tarihinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde di¤er bilim ve sanat alanlar›nda oldu¤u gibi müzik e¤itimi alan›nda da özellikle Almanca konuflulan ülkelerden davet edilen Bat›l› uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmifltir. Gazi E¤itim Enstitüsü Müzik E¤itimi Bölümü Baflkanl›¤› görevine de bu dönemde Alman müzik e¤itimcisi Prof. Eduard Zuckmayer getirilmifltir (1938-1970). Zuckmayer, müzik e¤itiminin ça¤dafl kimlik kazanmas›nda ve müzik e¤itimcisi yetifltirme sisteminin bu do¤rultuda flekillenmesinde önemli bir rol üstlenmifltir. Erken Cumhuriyet dönemindeki müzik e¤itimi sürecine iliflkin geliflmelerin, günümüzdeki küresel ak›fllar›n olumlu/olumsuz etkileri nedeniyle, irdelenmesine giderek daha da artan bir önemle gereksinim duyulmaktad›r. Makalemizde, Eduard Zuckmayer’in Türk Müzik E¤itimine katk›s›n›n de¤erlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Eduard Zuckmayer, Musiki Muallim Mektebi, Müzik E¤itimi

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr