Postmodern sosyal teoride bilim felsefesinin rolü, diğer felsefe disiplinlerinin rolüne nazaran daha az tartışma alanı bulmaktadır. Bu noktada, mevcut çalışmanın amacı, bazı bilim felsefecilerinin temel teori ve argümanlarına ışık tutmak ve bunların postmodern sosyal teorideki izleklerini tartışmaktır. Bu doğrultuda; Popper’daki yanlışlamacılık öğretisi ve tarihsicilik eleştirisi, Kuhn’un paradigma kavramı ve paradigmaların işleyişine dair temel çıkarımlar ve Feyerabend’in metot anarşisti tavrı, metnin arka planını oluşturacaktır. Ardından, postmodern sosyal teoriye dair genel bir çerçeve çizilecek ve bu çerçevede bahsedilen bilim felsefecilerinin etkileri tartışılacaktır. Son bölümde ise birer postmodern sosyal teori örnekleri olarak Foucault ve Derrida’nın felsefi uğraşılarına yön veren yapısöküm, arkeoloji-soykütük diyalektiği, tarih yazımı gibi kavramlar metne dâhil edilecektir. Çalışma, bu kavramların bilim felsefesindeki karşılıklarına ışık tutularak sonlandırılacaktır. Bu yolla postmodern sosyal teoride bilim felsefesinin rolü spesifik örnekler üzerinden tartışılmış olacaktır.