Mimarideki gelişmeler, sadece pratikte var olan değişimlere değil ayrıca belirli bir zamanda değişen hayat tarzı ihtiyaçlarına da açıklık getirmektedir. Dolayısıyla mimarideki gelişme, eğilim ve yönelimler de bu değişim ve ihtiyaçlara paralel olarak ilerleme göstermektedir. Mimarinin hayat tarzı, kültür, sosyal düzen ve çeşitli alanlardaki özel ihtiyaçlarla doğrudan ilişkisi vardır. Türkiye’nin mevcut mimari anlayışı, Roma ve Yunanistan da dahil dünyanın birçok yerinde olduğu gibi , peyzaj gelişimin yanı sıra, tarihi, dini, kültürel ve konut ile ilgili alanlarda Osmanlı mimari anlayışının belirgin kurallarını yansıtır. Modern mimari oluşumlar genellikle şehir bölgelerinde konumlaşmışken, geleneksel mimari oluşumlar ,Türkiye mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan dini yapılarda sıklıkla karşımıza çıkar. Bu araştırmada batılılaşma ve laikleşmeyi ortaya koyan Avrupa kübizmi ve modernizminden etkilenmiş Türkiye’nin Osmanlı dönemi ve çağdaş klasik stilinin çeşitli mimari parçaları ele alınıp, değerlendirilecektir. Dolayısıyla, bu makalede, tarihi yakınlık ve mimari kaynağı kültürün parçası olan günümüz değişimlerinin perspektifinden, Osmanlı zamanı ve günümüz mimarisinin sınırlarının kesişimi gösterilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken, günümüz Türkiyesinde mimarlık kavramının ne anlama geldiği örnekleri üzerinde durularak bazı çağdaş sanat eserleri incelenecektir. Çalışmamızda, aynı zamanda günümüzün modern olarak nitelendirilen bazı camilerinde mevcut olan Osmanlı tasarım unsurlarına da işaret etmektedir. Bu unsurlar, bunlar olmaksızın camiye gelenlerin islamik sembollerle olan bağlantısını kaybetmesine yol açacak olan süregelen cami yapısı karakteristiklerini belirlemektedir