Bu makalenin amacı, psikoloji bilimi ve psikolojik danışma edebiyatında (literatüründe), psikolojik sağlık sorunları açısından önem taşıyan “kendini kabul” (self-acceptance) ve “savunucu davranış”(defensive behovior) kavramlarını, felsefi ve psikolojik boyutlarıyla inceleme konusu yapmak olmuştur. Makalede her iki kavramın, felsefi kökenleri, psikolojik davranış uygulamaları ışığında geliştirilen kendini kabul ve savunucu davranış ölçeklerinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları süreçleri de özetlenmiştir. Savunucu davranışın, özellikle existantialist felsefenin içeriğinde yer alan yabancılaşma kavramıyla ilişkilendirilerek, savunucu davranışa ve onun insanlararası ilişkilerde oluşturduğu sorunlarınçözümlenmesi yapılmıştır. Ayrıca savunucu davranış ve insanlararası iletişimi engelleyen etmenler, yapılan araştırmalar ışığında incelenmiştir. Kendini kabul kavramının içeriğinde yer alan, gerçekle yüzleşme ve gerçeği kabul etme kavramları, existantialist felsefe, psikoanalitik ve hümanistlik psikoloji kuramları çerçevesinde inceleme konusu yapılmıştır. Söz konusu kuramlar, gerçekle yüzleşebilme, kendini kabul ve bunların tam tersi kavramı olarak ele alınan savunucu davranışla ilgili ölçeklerlerin kimi maddelerinden örnekler verilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışma süreciyle ilgili çalışmalar özetlenmiştir. Ayrıca insanın “kendini gerçekçi olarak kabul etmesinin” hümanistik psikolojinin temel kavramlarından sayılan “kendini gerçekleştirme (self actualizng) ve varoluşçu felsefe ve psikoloji kuramının “varoluş özden önce gelir” önermesiyle olan ilişkisi de psikolojik sağlığın temel göstergeleri olarak vurgulanmıştır. Savunucu davranış kavramının Freudyen psikoloji kuramı içindeki konumu ve buna bağlı savunma düzenekleri içindeki yerleri tartışma konusu yapılmıştır. Ayrıca, savunucu davranışı azaltma programından yararlanarak yurtdışında ve Türkiye’de yapılmış araştırmalardan söz edilmiştir. Savunucu davranışı azaltma programının, aile terapisi kapsamında aile ve okul ve çeşitli akran grupları ve arkadaş ilişkilerini konu edinen araştırma örnekleri özetlenmiştir.