Edebiyat eseri pek çok unsurdan oluşan estetik bir bütündür. Bu bütünü inceleyen üslup bilim, eserlerdeki farklı dil kullanımlarını ve yapıları ortaya çıkararak, metinlerin anlam ve değerini ortaya koymayı amaçlar. Üslup bilim çalışmaları, genellikle yazar ya da metin merkezli olarak yapılır. Bu çalışmada ise, üslup bilimin daha çok metin merkezli çalışma şekli ele alınmıştır. Metinde geçen sözcüklerin ve cümlelerin kullanılış şekillerinin eserin üslubunun ortaya çıkmasında oynadığı rol belirlenmiştir. Bu çerçevede çalışma için Latife Tekin uygun görülmüştür. Latife Tekin, Türk edebiyatına damgasını vuran önemli yazarlardan biridir. Tekin’in ilk dönem yapıtları, köylerden büyük kentlere göç edenleri konu edinmektedir. Bu yapıtlardan biri de Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanıdır. Köyden kente göç eden yoksul aileler tarafından çöplerle oluşturulan bir gecekondu mahallesinin kuruluş öyküsünü anlatan bu roman, Latife Tekin’in en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslup özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma, beş başlık altında ele alınmıştır. Öncelikle teorik olarak üslup, üslubu belirleyen unsurlar ve biçembilim (stilistik) hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra üslup incelmesinin nasıl yapılması gerektiğinden söz edilmiştir. Son olarak ise, Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslup incelemesi belirlenen metot ve oluşturulan tasnif sırasına göre yapılmıştır. İnceleme neticesinde, belirli rakamlara ve yüzdelere ulaşılmıştır. Bu sayısal verilerin derli toplu görülebilmesi amacıyla sonuçlar tablolaştırılarak, değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylece Latife Tekin’in yazmış olduğu Berci Kristin Çöp Masalları adlı romanın üslubu, genel hatlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır