Araştırmada müzik topluluklarındaki bireylerin grup içindeki rollerinin müzikal başarıları üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Bireylerin grup içindeki rollerinden kasıt, iletişim, sorumluluk ve motivasyon becerileridir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı viyolonsel öğrencileri, örneklemini ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören viyolonsel öğrencilerinin tümü oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında araştırmacı ve uzman kişiler tarafından hazırlanan “iletişim, sorumluluk ve motivasyon beceri puanları”ve «müzikal başarı puanları” ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir; İletişim, sorumluluk ve motivasyon becerileri ile müzikal başarı arasında pozitif yönlü ilişki vardır. Bu becerileri daha yüksek olan bireylerin diğerlerine oranla müzikal başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. İletişim, Sorumluluk ve Motivasyon Beceri ölçeğinden elde edilen verilere göre, bu becerileri yüksek olan öğrencilerin en çok başarılı oldukları konular; istekli, sabırlı, dikkatli, uyumlu, saygılı, pozitif olma ve zamanlama konularıdır. İletişim, Sorumluluk ve Motivasyon becerileri düşük olan öğrencilerin en yetersiz oldukları konular ise getirdiği önerilerle müziğe katkıda bulunma, grup arkadaşlarını destekleme ve/veya cesaretlendirme, yardımlaşma, paylaşma konularıdır. Araştırma sonunda araştırmacı tarafından ortaya konulan önerilere yer verilmektedir.