Türklerle Araplar arasındaki tarihi ve dini etkileşim XIII. yüzyıl itibarıyla başlasa da müzikal anlamda etkileşim ilk olarak XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşmiştir. Orta Asya, Anadolu, İran ve Ortadoğu’dan çeşitli müzikal öğeleri müzik müktesebâtına katmış olan Türk müziği ile Arap müziği yaklaşık dört asırdır fiilen etkileşim halindedir. Teori ve terminoloji açısından büyük oranda örtüşen Arap ve Türk müziği sisteminde özellikle melodi, makam ve usuller büyük oranda benzeşmektedir. Her iki toplumun İslam öncesi müziklerinde büyük farklılıklar gözlemlense de İslam sonrası müziklerde pek çok benzerlikler gözlemlenmektedir. Özellikle cami müziğinde kullanılan formlar ve temalar ortaktır. Günümüzde gerek Araplar ve gerekse de Türklerin daha gelişmiş ve zengin bir müzik alt yapısına sahip oldukları bilinmektedir. Bu makalede; Türk- Arap müziğinin kısa tarihçesi, geçirdiği safhalar ve kırılma dönemleri, diğer müziklerle etkileşimi ele alınacaktır. Ayrıca Türk-Arap müziğinde müşterek formlar, ortak temalar, makamlar, usüller, enstrümanlar vb. konular ele alınacaktır.