Kültürlerarası iletişim farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları ve iletişimde kültürel farkların gözetilmesi konularını içermekte olup, kültürlerarası iletişim farklı kültürlere mensup insanları anlama ve kendimizi anlatma konusunda temel bilgiler vermektedir. Kültürlerarası iletişimin ana teması hoşgörü, anlayış ve diyalogdur. Kültürlerarası iletişim öğretisi kültürler arasında iletişim sorunlarının nasıl çözümleneceği ve önyargılardan ve basmakalıp değerlerden uzaklaşarak farklı kültürlerle iletişim konusunda iletişim yeterliliğine sahip olunmasını hedeflemektedir. Yabancı düşmanlığı ve etnik ayırımcılığın yükseldiği, kültürlerarası diyalogun giderek daha fazla önem kazandığı bir dünyada kültürlerarası iletişim öğretisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Kültürlerarası iletişim öğretisi yerel düşünmekten uzaklaşarak evrensel düşünmeye yönelten anlayışıyla, basmakalıp düşünceler ve önyargıların insanlar arasında gerçek anlamda bir iletişime engel olduğunu gösteren öğretisiyle ve kültürlerarası farklılıkların iletişimdeki kavratmaya yönelik içeriğiyle insanları yerel ve basit düşünmekten daha kapsamlı ver evrensel nitelikte düşünmeye yöneltici bir kültürel bilinç edinme ya da kültürel bilinci yükseltme çabası olarak da değerlendirilebilir. Önyargılarından arınamamış, basit kalıplarla düşünmeye devam eden, etnik merkezci bir bakış açısıyla dünyaya dar bir pencereden bakan insanların barış içinde birarada yaşamaya katkıda bulunamayacağı açıktır. Kültürlerarası iletişim sonuç olarak, farklılıklara sahip insanların birarada uyumlu bir biçimde yaşaması, birbirini doğru anlaması, basmakalıp düşünce yerine inceleme ve araştırmaya dayalı bilgiyi öne alması, yerel ve dar ufuklu değil, daha evrensel nitelikte düşünmeye ve davranmaya yöneltmesi ve demokrasi bilincine katkıda bulunması nedeniyle sadece turizm çalışanlarına mesleki açıdan nitelik artışı sağlamak açısından değil, insan kalitesinin artması açısından da özel bir önem taşımakta olan bir kültürel bilinçlenme ve insani niteliklerin artışını sağlayan ve önem verilmesi ve geliştirilmesi gereken yeni bir öğretidir.