Osmanlı toplumunun Batı müziği ile tanışması bir hayli eskilere dayanmaktadır. Ancak Osmanlı Batılılaşma serüveninde hemen her alanda olduğu gibi musikide de “yenileşme” kararının ilanı Tanzimat’la olur. 1908 Meşrutiyeti ile ise millî bir musiki oluşturmanın yolları aranmaya başlanır. Yapılan çalışmalarla bir yandan klasik Türk musikisinin kaynaklarına inilir, öte yandan müzik araştırmacılığının, tarihinin ve müzik bilgisinin önemi vurgulanır. 1325-1330 (1909-1914) tarihleri arasında beş yıl süreyle yüz sayı çıkan Şehbal dergisi, bu çalışmaların kamuoyu ile paylaşılması ve bir tartışma zemini oluşturması bakımından önemli bir işleve sahip olur. Biz makalemizde ilk sayısından itibaren klasik Türk musikisi eserlerini ve müzisyenlerini yeniden gündeme getiren, müzik araştırmacılığı ve müzik tarihi konularında kamuoyunu bilgilendirmeyi hedefleyen Şehbal dergisinden yola çıkarak, millî musikinin inşa sürecine ışık tutmaya çalıştık.