Anahtar Kelimeler
Aile İdeolojisi, Ataerkillik, Toplumsal Gerçekçi Sinema