Urkc;e muzik teorisi eserleri XV.YOzy1ldan balayarak XX.Yuzyila kadar uzayan bir zaman • diliminde kalenie almm1lard1r. Bu nedenle bu eserlerin nas1I incelenmesi, hangi yontemle ele ahnmas1 gerektigi bir sorun olarak kar1m1za c:;1kmaktad 1r. Turkc;e mOzik teorileri nas1I c;ah1lmal1d1r sorusunuri aydmlatilmas1, iyi bit c;al1ma ic;in yontem onerisini gerektirmektedi r. Hemen hemen her (fal1niada kaynak, arat1rma, dipnot gibi terimlerin anlat1ld1g1 aratirma tekniklerinin• vazgec:;ilmez esas1 olan giri te konunun onemi, !iterator (jal1mas1 ve eletirisi, c; mada kullamlan yontem, c;ahmamn plam anlat1lmahd1r. Ancak bu teknik konular d1mda :demik anlamda ele alman mOzik teorilerinin Oc:; yontemle incelendikleri gorOlmektedir. unlar: transkripsiyon, c;eviri ve edisyon kritik. Bunlara dordOncOsO olan "bilgiyi sistemletirme" Ve beincisi_C?lan 11kar1lat1rma yontemi" ilave edilmelidir. BOtOn yontemleri bir tek c:;ahmada yapmak gereksiz ve zaman al1c1d1r. Bu nedenle bu yontemlerden sadece biri kullanrlarak, zaman ic;inde aynr konu etrafmda farkli c;allmalarda farkll yontemleri kullanma yoluna gidilmelidir. TOrk muzigi teorisi tarihini dogru ekilde yazmak, ancak aynr konunun farkli metotlarla incelenmesiyle momkon olabilir.