• Duyurular
 • İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu araştırmanın temel amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım öz-yeterlilik inançları (EİKÖYİ) ve bilgisayar destekli eğitime (BDE) bakılıp bu tutumlarını birçok değişken açısından inceleyip bu değişken arasında bir ilişki varmı yokmu ortaya koymaktır. Araştırma Fırat ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde ders gören 461 öğretmen olma adayıları ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modeline uygun bir yönü takip eden araştırmada, veri toplama aracı olarak “EİKÖYİ Ölçeği”, “BDE Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna bakıldığında kadın öğretrmen adayları, erkeklere bakıldığında teknoloji ve internet kullanımının daha fazla olarak belirlenirken; EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumları arasında farklılık gözlenmemiştir. Bunun yanında fen bilgisi öğretmen adaylarının EİKÖYİ ve BDE yönelik tutumlarına interneti olma durumu, interneti kullanma süresi, sosyal ağ üyeliği olma durumuna göre anlamlı farklılık gözlenmiştir. Araştırma kapsamında BDE yapmaya ilişkin tutum puanları ile EİKÖYİ puanları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda aralarında orta düzeyde ve pozitif yönde ilişki belirlenmiştir


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr