Psikolojik sermaye, psikolojik bir kaynak, insan ve sosyal sermayenin bir öğesi,bireysel düzeyde performansı ve gelişimi özendiren, ayrıca örgütsel düzeyde verimlilik artışı ve yatırım getirisi sağlıyarak örgütlere rekabet avantajı kazandıran bir kaldıraç güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kamu, özel sektör ya da sivil toplumkuruluşlarında örgütsel yapılanma açısından elde edilerek yönetilmesi gereken önemli bir güç niteliğindedir. Örgütlerin psikolojik sermayelerini ölçmesi sonunda elde edilebilecek bilgiler yönetim tarafından alınan çeşitli kararlara fayda sağlamakta ayrıca kişisel ve örgütsel verimlilik ve performans artışını sağlayan bir gücün ise yönetilebilmesine olanak tanımaktadır. İşletmelerin amaçlarına ulaşıp başarılı sonuçların alınabilmesi için sadece çalışanların yetenekleri yeterli olmamakta başka unsurların da bir araya gelerek bir bütün oluşturması gerekmektedir. İç ve dış çevrede bir işletmenin algılanabilen bir tarzı ve karakteri olmalıdır. Her örgüt farklı bir kimliğe sahip olmalıdırki bu özel kimlik örgüt kültürü olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi kurumlarda çalışan öğretmenlerin psikolojik sermaye ve okul kültürü algıları arasındaki ilişkileri ortaya koyarak, demografik faktörlere göre psikolojik sermaye ve okul kültürü algılarının farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Evren olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde bulunan Okul öncesi eğitim kurumları seçilmiştir. Anket 2018 yılında Lefkoşa ve Gazimağusa şehirlerinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan anketin birinci bölümünde katılımcıların demografik özellikleri, ikinci bölümünde okul kültürü ölçeği, üçüncü bölümünde ise psikolojik sermaye ölçeği yer almıştır. Araştırma sonunda ortaya çıkan veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Katılımcıların okul kültürü ve psikolojik sermaye ölçeklerinin alt boyutlarından aldığı toplam puanlara denk gelen ortalama, en küçük ve en büyük değerler, standard sapma gibi tanımlayıcı istatistikler Skewness Kurtosis testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca Okul Kültürü Ölçeği ile Psikolojik Sermaye Ölçeklerinin alt boyutlarının demografik özellikler ile aralarındaki farkın belirlenmesi için t testi analizi, araştırmada kullanılan iki ölçeğin ve alt boyutlarının birbirleri ile olan korelasyonlarının belirlenmesinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizleri sonucunda okul öncesi öğretmenlerin okul kültürü algıları ve psikolojik sermaye düzeyleri arasında negative, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda var olan sonuçların bu alanla ilgili literature ve daha sonra yapılacak olan çalışmalara ayrıca konunun gelişimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.