• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Özet


Öğretmenlerin Mesleki Doyum ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin İş Stresi Düzeylerine Göre İncelenmesi
Çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki doyumları ile örgütsel bağlılık düzeyleri ve iş stresi düzeylerinin incelenmesi ve öğretmenlerin mesleki doyumlarının bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesidir. Bu çalışma betimsel tarama modeline dayalı nicel bir araştırma modeli ile ele alınmıştır. Çalışmanın örneklemini n=91 öğretmen oluşturmakta; çoğunluğu kadındır. Çalışma verileri dört bölümde toplanmıştır; birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde Mesleki Doyum Ölçeği (MDÖ), üçüncü bölümde Öğretmenler İçin Örgütsel Bağlılık Ölçeği (ÖİÖBÖ), son bölümde ise İş Stresi Ölçeği (İSÖ) yer almıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, normallik testi, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, regresyon analizi, Mann – Whitney U testi ve Kruskal – Wallis testi teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonucunda öğretmenlerin mesleki doyum düzeyi ile örgütsel bağlılık düzeyi arasında pozitif yönde, orta derecede anlamlı, iş stresi ile negatif yönde düşük derecede anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel bağlılık ve iş stresi düzeylerinin mesleki doyum düzeyini anlamlı derecede yordamada anlamlı bir model oluşturduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları literatürdeki diğer çalışmalar ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Doyum, mesleki doyum, örgütsel bağlılık, iş stresi, teacher

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr