Bu çalışma İngiliz Dili Edebiyatı’nın Libya yüksek öğretiminde İngilizce’yi yabancı bir dil olarak öğrenenlere nasıl öğretilmesi konusunda, İngiliz Dili Edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerini araştırmayı hedeflemiştir. Bu amaçla gerçekleştirilen çalışmada on altı İngiliz Dili Edebiyatı öğretmeni yer almıştır. Söz konusu araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapı landırılmış mülakat uygulanmıştır. Toplanan veri daha sonra nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları Libya’da İngiliz Dili Edebiyatı öğretiminin geliştirilmesi gerektiğini göstermiştir. Verilerin analizi sonucunda İngiliz Dili Edebiyatı öğretiminde üç farklı yaklaşımın kullanıldığı ortaya çıkmıştır: Açıklayıcı Yaklaşım (Paraphrastic Approach), Bilgi Temelli Yaklaşım (Information-based Approach) and Dil temelli yaklaşım (Language-based Approach). En çok kullanılan yaklaşımın Açıklayıcı Yaklaşım (Paraphrastic Approach) olduğu tesbit edilmiştir. Buna ek olarak , araştırmanın bulguları katılan öğretmenlerin İngiliz Dili Edebiyatı öğretirken öğretim yaptıkları ortamlar ve kendileriyle ilgili bazı güçlükler yaşadıklarını göstermiştir.Öğrenme-öğretme ortamı ile ilgili sorunların öğretimsel araç-gereç eksikliği, görsel öğrenmeyi destekleyici araç-gereç ve materyal eksikliği, teknolojik destek eksikliği ve sınıfın uygun öğrenme ortamına uygun olmaması olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin kendileri kaynaklı olarak ortaya koydukları sıkıntılar ise Edebiyat öğretimi ile ilgili bilgi, beceri eksikliği ve dil yetersizliğinden dolayı öz-güven eksikliği yaşadıkları ve sınıf içerisinde öğrencilerle olumlu ilişkiler kurmakta zorlandıkları yönünde olmuştur.