Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının olumlu ve olumsuz metafor kullanarak motivasyonlarınının sosyal girişimciliğe etkisini belirlemektir. Bu araştırmada, yorumlayıcı fenomenolojik metodoloji altında nitel araştırma paradigması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları Kuzey Kıbrıs’ta bulunan üniversitelerin eğitim fakültesi dördüncü sınıfında öğrenim gören öğrencilerden belirlenen iki grup ile yapılmıştır. Gruplar, ilk veri katılımcıları (Grup 1) ve sonraki veri katılımcıları (Grup 2) şeklinde adlandırılmışlardır. Grup 1’de 60 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Grup 2'de ise 60 öğrenci ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Çalışmaya katılan paydaşlardan, sosyal girişimciliği ve öğretmen adaylarının motivasyonunu etkileyen olumlu ve olumsuz metaforları tanımlamaları ve gerekçelerini tam cümle halinde yazılı olarak belirtmeleri istenmiştir. Veri toplama için yorumlayıcı yaklaşım kullanılmış ve veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının olumlu sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar köpekbalığı, girişimci ruhu, sevgi ateşi ve becerikli olarak tanımlamıştır. Öğretmen adaylarının olumsuz sosyal girişimcilik motivasyonlarını tanımlayan metaforlar ise, öğretmen adaylarının motivasyonunu sıradan ve yoğun olarak tanımlamıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının motivasyonlarının sosyal girişimciliğe etkisine ilişkin model önerisi yapılmıştır.