Geniş insan kitlelerine ulaşmada radyo, gazete, kitap, televizyon, internet gibi araçlar en çok tanınan ve başvurulan kitle iletişim araçlarıdır. Günümüzde toplumsal varoluşu gerçekleştirerek ortaklık meydana getirmek, bu varoluşu ve ortaklığı sürdürebilmek için kitle iletişimine, dolaysıyla kitle iletişim araçlarına, ihtiyaç vardır (Pınar, 2006). Haber verme, kamuoyu oluşturma, eğitme, eğlendirme gibi çeşitli işlevleri üstlenen bu araçların kişilerin yaşam biçimlerini, beğenilerini, tüketim konusundaki tercih ve alışkanlıklarını, gençlerin duyarlılık ve davranışlarını etkilediği bilinmektedir. Araştırmamızda amaç görsel medyadaki şiddetin lise gençliği üzerinde nasıl bir role sahip olduğuna dair sonuçlara ulaşmaktır. Araştırmamızın odak noktası, özellikle evrenimiz olan Lefkoşa ilçesindeki lise okullarında okumakta olan öğrencilerinin, görsel medyadaki şiddet içeren görüntülerden ne derece etkilendiğini ortaya koymaktır. Görsel medyadaki şiddetin lise öğrencileri üzerindeki etkisi başlıklı araştırmamızda, görsel medyadaki şiddet içerikli görüntülerin etkileri ekseninde, gerçek hayatla bağlantısı ve yansımaları ele alındı (Özgan & Kara, 2014). Görsel medya araçlarından en etkilisi olan televizyonun hayatımızda daha çok yer kaplamaya başladığı ve her geçen gün daha etkili hale geldiği genel kabul gören bir gerçektir. Bu etkililiği nedeniyle televizyon programlarında şiddete günlük hayatta yer aldığından daha yüksek oranda yer verilmesi genel olarak çocuk ve gençlerin ruhsal, sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Televizyon izleyenlere davranış kalıpları oluşturucu ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu dayatıcı etkisi toplumda istenmeyen davranışların görülmesine yol açabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren şiddet olayları, özellikle son yıllarda eğitim kurumlarımızı da ciddi boyutlarda tehdit eder hale gelmiştir. Toplumun her kesimini yakından ilgilendiren ve son derece önemli olan böyle bir konuya katkı sağlamak amacıyla, lise okullarında artan şiddet olaylarında görsel medyanın etkisinin boyutunu tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri getirmek araştırmanın temel amacıdır. Araştırmanın evreni Lefkoşa ilçesinde farklı türde 19 lise kurumunda öğrenim gören toplam 11,350 öğrenci oluşturmaktadır. Okul türleri dikkate alınarak 7 okuldaki 250 öğrenci, bu okullardan örneklem olarak 120 öğrenci rastgele örneklem yöntemi kullanılarak seçilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel olarak frekans (f) ve yüzde (%) değerlerden ve ki-kare istatistik tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, şiddete neden olabilecek birçok faktörden (aile, akran grubu, okul, televizyon, internet v.b.) söz edilebilir. Bunlardan özellikle TV programları, internet üzerinde durulmuştur. Medyadaki şiddetin gençler üzerindeki olumsuz etkilerini önleyebilmek için başta aileler olmak üzere toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir.