• Duyurular
 • Submission

  Manuscript submission for our 2020 issues has 

  ended. Thank you for your interest.


  kısaltılmış ad

  Dergimizin kısaltılmış adı:

  folk/ed. Derg,

  ----------------------------


  2020 sayıları

  2020 yılı sayılarımızın makale

  kabulü sona ermiştir.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.


  Özet/Summary

  Dergimize gönderilecek 

  Türkçe makalelerde 

  750-1000 kelimeden oluşan ingilizce ÖZET(SUMMARY)

  bulunması gerekmektedir.

   


  İlhan Başgöz'ün iletisi

  Dergimizin 100. sayısını kendisine ayırdığımız değerli bilim insanı

  Prof.Dr. İlhan Başgöz'ün

  görüntülü  teşekkür ve

  tebrik iletisi için:

  https://www.youtube.com/watch?v=KamybSbjEg0&t=2s


  25 Yılın Öyküsü

  Dergimizin 25 yıllık

  geçmişini

  özetleyen görsel için:

  https://youtu.be/8HmYFqu3so4

  **********

   


  APA 7 uygulaması

  101. sayıdan itibaren

  makalelerin

  APA 7 sürümüne göre

  düzenlenmesini rica ediyoruz.

  Teşekkür ederiz.

  *****


  APA 7th Edition Style Guidelines

  *******

  As of the 101st issue, please follow APA 7th Edition guidelines in your manuscripts.

  Thank you.

  *******


  Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın

  makaleleriyle

  birlikte ORCID ID

  kayıtlarını da

  göndermelerini

  rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2020-1 / 101. sayı

  Mayıs 2020-2 / 102. sayı

  Ağustos 2020-3 / 103. sayı

  Kasım 2020-4 / 104. sayı

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden

  gerçekleştirilmektedir.

  **************
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ile depresyonun cinsiyet, akademik başarı ve internete giriş süreleri açısından incelenmesidir. Bu araştırmanın evrenini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında KKTC Millî Eğitim Bakanlığına bağlı lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 85’i kadın (% 42,5), 115’i erkek (%57,5) olmak üzere toplam 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan kişisel bilgi formu ile “Beck Depresyon Ölçeği” (BDÖ) ve“Young Internet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır.Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA), t, ve korelasyon test teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri ile yapılan analizler sonucunda, internet bağımlılık düzeylerinin katılımcıların cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık sergilemediğini ancak depresyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık olduğunu göstermektedir.Kadınların depresyon düzeyleri erkeklere oranla anlamlı düzeyde yüksektir.Katılımcıların depresyon düzeyleri incelendiğinde akademik başarıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. İnternet bağımlılığı açısından akademik başarısı biraz kötü olanlar ile iyi olanlar arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.Katılımcıların internete günlük giriş süresi 8 saatten fazla ve 5 ile 8 saat arasında olanların internet bağımlılık düzeylerinin günlük internete giriş süresi 1 ile 3 saat arasında olanlara kıyasla anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. internet bağımlılığı ile depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.


Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr