Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tu¨rev konusundaki akademik başarılarının öğrenme stillerine göre incelemesi amaçlanmıştır. Çalışmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde Buca Eğitim Faku¨ltesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören %75,86’sı (n=154) kadın, %24,14’ü (n=49) erkek olmak üzere toplam 203 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının tu¨rev konusundaki akademik başarılarını belirlemek için 25 soruluk çoktan seçmeli başarı testi ve öğrenme stillerini belirlemek için Kolb (1976) tarafından geliştirilen ve Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda öğrencilerin %39,90’ının özümseyen, %17,24’inin değiştiren, %31,52’ünün ayrıştıran ve %11,34’inin yerleştiren öğrenme stiline sahip olduklarını göstermektedir. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin tu¨rev konusundaki akademik başarılarının sınıf bağımsız değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaştığı saptanmıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin sınıf bağımsız değişkenine göre Kolb öğrenme stilleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaların olduğu saptanmıştır. İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin Kolb öğrenme stillerinin cinsiyet bağımsız değişkenin etkilenmediği, cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı bulunmuştur.