Çevresel Medya İçeriklerinin İnşası: National Geographic Türkiye Dergisi Örneği
( The Constructıon of Environmental Media Contents: The Case Of National Geographic Turkey Magazine )

Yazar : Çağrı Eryılmaz    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 125-142
4332    1722


Özet
Çalışmanın amacı, National Geographic Türkiye dergisinde çevre sorunlarının inşa edilişini analiz etmektir. National Geographic Dergisi yüz yılı aşkın zamandır buzulların erimesi, ormanların kesilmesi ile goril ve benzeri türlerin soyunun tükenme tehlikesi gibi önemli çevre sorunlarını 41 dilde 60 milyon kişiye ulaştırmaktadır. Bu çalışmada, 2001-2016 yılları arasında dergide yayınlanmış 7 çevre makalesi nitel içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. John Hannigan’ın geliştirdiği çevre haberlerinin sunumundaki altı farklı yaklaşım ve etkili olmak için gereken beş özellik nitel analiz sürecindeki toplam 11 kategoriyi oluşturmaktadır. Makalelerde gorillerin öldürülmesinin bir cinayet vakası olarak sunumu ve Turkana Gölü’nde şifa arayan yerli ile büyücünün hikâyesi gibi dramatik öğelerin yanı sıra Aral Gölü’nün kurutulması ve yerel halkı mültecileşmesi gibi felaket temaları da sıklıkla kullanılmaktadır. Egzotik hayvan yetiştirme, vadide yapılaşma ve ulusal parkları iklim değişikliğinden koruma gibi konularda farklı tara?arın çatışan görüşleri sunulmaktadır. Sonuç olarak derginin bilim, felaket ve çatışma temalarını içeren etkili anlatım tarzı dramatik öğeler, bilimsel ve kurumsal referanslar ile çözüme yönelik uygulamaları içermektedir.

Anahtar Kelimeler
çevre; çevre sorunları; medya; dergi; National Geographic

Abstract
This study aims to analyse the construction of environmental problems of National Geographic Turkey magazine. National Geographic magazine presents important environmental problems like melting glaciers, deforestation, and the extinction of species like gorilla to 60 millions of people in 41 languages for more than a century. In this study, 7 environmental articles published between 2001 and 2016 are examined through qualitative content analysis. The categories of qualitative content analysis are the six approaches of narration and fve key factors of effective environmental media content developed by John Hannigan. Findings show the dramatic elements like the narration of gorilla killings as a murder case and the story of native and sorcerer beside the catastrophic themes like drying of Aral Lake and turning the local population into refugees. Con?icting views of different sides are presented in issues like raising exotic animals, settlements in valleys and protection national parks from the effects of climate change. In conclusion, the effcient narration style of magazine consisting of science, disaster and con?ict themes includes dramatic elements, scientifc and institutional references and implementations for solutions.

Keywords
environment; environmental problems; media; magazine; National Geographic.