Çeviri Yapıtlarıyla Amin Maalouf’un Türk Yazın Çoğuldizgesindeki Yeri
(Translation of Amin Maalouf’s Novels in Turkish Literary Polysystem )

Yazar : Ceylan Yıldırım    
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 91
Sayfa : 299-318
5549    2085


Özet
Çeviriler aracılığıyla yeni türler, diğer ulusların edebiyatına girebilir ya da edebiyatta var olan türlerin gelişimini etkileyerek edebiyat çoğuldizgesinin şekillenmesine katkı sağlayabilir. Even-Zohar, edebiyatın içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak, çeviri yazınının zamanla çevresel konumdan merkezi konuma ya da merkezi konumdan çevresel konuma geçebileceğine vurgu yapar. Edebiyatta dönüm noktaları ya da bunalımlar yaşandığı durumlarda, çeviri yapıtların yeni edebi türlerin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir. Kültür temelli çoğuldizge kuramı, bu çalışmanın kuramsal alt yapısını oluşturmaktadır. Even-Zohar’ın geliştirdiği “çoğuldizge kuramı”, ulusal yazının şekillenmesinde çeviri yapıtların etkisinin irdelenebilmesine olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Çoğuldizge kuramı; çeviri yazını; Türk yazın çoğuldizgesi; Maalouf

Abstract
With the help of translations, new literary genres can be introduced into other nations’ literatures; on the other hand, translated literature can play an important role in the transition of genres by affecting the position of existing literary genres. Even-Zohar, by attaching importance to the dynamic structure of literature, emphasizes that the translated literature can pass from environmental to central position or from central to environmental position in time, depending on certain circumstances in literature. Polysystem theory, being culture-based, constitutes the theoretical framework of this stud

Keywords
Polysystem theory; translated literature;Maalouf; postmodern historical novel