Medyatik Popüler Kültürde “Nostalji”: Kültürel Doyum Üzerine Bir İnceleme
(“Nostalgia” in Mediatic Popular Culture: A Review on Cultural Satisfaction )

Yazar : Hüseyin Köse   - Helin Aydın  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 104
Sayfa : 757-781
1562    947


Özet
İnsanlar, doğaları gereği geçmişe özlem duyarlar. Özellikle de ortalama bir yaşamsal rutine tabiiyetin gerçekliğinde yeterince varoluşsal bir tatmin duygusu elde edemediklerinde, kendilerini sıklıkla geçmiş yaşantılarında, pratiklerinde, alışkanlıklarında bulurlar. Bu sembolik deneyimler özellikle medya endüstrisi çağında temsili doyum arayışının da temel araçlarıdır. Deyim yerindeyse, böylelikle temsili hazlarla hayatlarındaki anlam eksikliğini gidermeye çalışırlar. Günümüz medyatik popüler kültür koşullarında nostaljiye eğilimin daha da artmış olmasının önemli bir nedeni, kişisel ve kolektif hayatı anlamlandıran değerlerin gitgide özgünlüklerini ve derinliklerini yitirerek metalaşması ve rutin yaşamsal pratiğin uğradığı anlam kaybı olabilir. Nostalji olgusu, şimdinin ve geleceğin belirsizliğine karşılık küresel değer salgını içinde köklerinden ve yerlerinden edilmiş, değerleri, duyguları ve alışkanlıkları bakımından adeta sürgünde yaşayan bireylere bir nevi konumlanma olanağı, yitirilmiş aşinalık duygusuna ilişkin bir tür ikame veya aidiyet duygusu sunuyor da olabilir. Bu çalışma, kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı temelinde, nostalji talebinin medyanın etkili retoriği tarafından tahkim edilmiş görsel reklam örnekleri odağında ne tür söylem biçimleri eşliğinde üretildiğinin eleştirel bir çözümlemesini yapmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
nostalji, doyum, popüler kültür, reklam, söylem

Abstract
Humans, due to their nature, feel a longing towards the past. They find themselves in their past experiences, practices and habits, especially when they cannot get enough existential satisfaction in the reality of being subjected to an average vital routine. These symbolic experiences are also essential tools for the pursuit of representative satisfaction, especially in the age of the media industry. If so, they try to eliminate the lack of meaning in their lives with representative pleasures. One of the important reasons as to why the tendency towards nostalgia has increased even more in today's popular media culture may be the commodification of the values that give a meaning to the personal and collective life by losing their originality and depth and the loss of meaning of routine living practices. The phenomenon of nostalgia may also present a kind of positioning, a sense of substitution or sense of belonging for the lost familiarity feeling of the individuals who live in exile in terms of their values, feelings and habits and who have been rooted and displaced in the epidemic of global values, despite the uncertainty of the present and the future. This study, on the basis of the use and satisfaction approach, aims to make a critical analysis of what with of discourse the nostalgia demand is produced in the focus of visual advertisement samples that are fortified by the effective rhetoric of the media.

Keywords
nostalgia, satisfaction, popular culture, advertisement, discourse