Dünya ve Türk Kültüründe Tarihi, Mitik ve Ekinsel Açıdan “Ayna”nın Yeri
(Mirror in Hıstory, Myth and Culture )

Yazar : Zeynep Angın  - Medine Sivri  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 105
Sayfa : 29-46
1574    861


Özet
Ayna, insanoğlunun kadim tarihi boyunca ona eşlik etmiş en önemli nesnelerden biridir. Bu nedenle sıradan bir nesneden farklı olarak aynanın da derin bir tarihi bulunmaktadır.Antik kalıntılarda yapılan arkeolojik kazılar, aynanın bazı medeniyetlerde bir süs eşyası olarak bazılarında ise yeniden dünyaya gelebilmek için kullanılacak bir nesne olarak mezarlarda ölünün yanına bırakıldığını göstermiştir. Aynaya yüklenen bu simgesel anlam nedeniyle de ayna; tarih, kültür, mitler ve edebiyat için zengin bir kaynak oluşturmaktadır. Tarih boyunca medeniyetler arasında gerçekleşen karşılıklı etkileşimlerde aynanın bu simgesel anlamları farklı medeniyetlerde de kendini göstermiştir. Bu bağlamda ayna mit, tarih, kültür ve edebiyatta benzer özellikler göstererek kendine yer edinmiştir. Bu çalışmada tarihsel ve sosyolojik bakış açısının ışığıyla ayna değerlendirilmiştir. Aynanın yalnızca görüntüyü yansıtarak insanı görünür kılan özelliği dışında, aynaya tarih boyunca yüklenen anlamları değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda aynanın farklı alanlardaki görünümleri irdelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ayna, mit, tarih, kültür, obje

Abstract
The mirror is one of the most important objects that accompanied man throughout ancient history. Therefore, unlike an ordinary object, the mirror also has a deep history. Archaeological excavations in ancient ruins have shown that the mirror was left as an ornamental item in some civilizations, and in others, as an object to be used for rebirth in the graves. Because of this symbolic meaning loaded on the mirror, the mirror; It is a rich resource for history, culture, myths and literature. These symbolic meanings of the mirror have shown themselves in different civilizations in the interactions between civilizations throughout history. In this context, the mirror has taken its place by showing similar characteristics in myth, history, culture and literature. In this study, the mirror was evaluated with the light of the historical and sociological perspective. Apart from the feature of the mirror that only makes the person visible by reflecting the image, it is aimed to evaluate the meanings imposed on the mirror throughout history. In this direction, the views of the mirror in different areas are tried to be examined.

Keywords
Mirror, myth, history, culture, object