• Duyurular
 • ESCI

  WEB OF SCIENCE

  ***


  İngilizce Çeviriler

  Elektronik çeviri kullanılmış

  makaleler kabul edilmez.

  ***


  APC ödemesi

  1 Nisan 2022 tarihinden sonraki

  makaleler için, 50 Avro

  Makale İşletim Ücreti (APC)

  alınacaktır.

  ***


  Yayım Takvimi

   

  Şubat 2022 -I / 109
  Mayıs 2022-II / 110
  Ağustos 2022-III/111
  Kasım 2022- IV/ 112

  *****************
  Makale gönderimi:

  2022 yılı  4. sayı ve 2023 yılı

  sayıları için

  makale kabul edilmektedir. 

  ***  Derginin kısaltılmış adı:

  folk/ed

  ----------------------------


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergiye gönderilen makalelerin

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  belgelerinin bulunması 

  zorunludur.

  -----------------------

   


  Makale Takip Sistemi

  Dergiye makale gönderilmesi

  ve sonraki tüm işlemler,

   bu sitedeki

  Makale Takip Sistemi veya  

  Dergipark üzerinden  

  gerçekleştirilmektedir.

  ***


Yaban Domuz (Varaha) Mitinin Hint Mitolojisi’ndeki Yeri ve Varaha Purana’nın Özellikleri
(The Place of The Boar Myth in Indian Mythology and Varaha Purana’s Characteristics )

Yazar : Yalçın Kayalı  - Ilgaz Hakman  
Türü : Araştırma Makalesi
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 106
Sayfa : 455-470
    


Özet
Bu çalışmada kadim Hint Mitolojisinin, Epik Dönem kaynaklarından birisi olarak anılan ve Purana külliyatının Varaha Purana adlı eserine adını veren Varaha (Domuz) mitinin özellikleri aktarılmaya çalışılmıştır. Varaha, Hindu Tanrısı Vish?u’nun bir bedenlenmesi (avatara) olarak bilinmektedir. Mitsel gelenekte “Domuz” olarak bilinen bu Hindu mitinin adını taşıyan Varaha Purana’nın, günümüze ulaşan versiyonu, bağımsız dört farklı bölümden meydana gelmektedir. Naradiya Pura?a’ya göre ise Varaha Purana aslında Purva ve Uttara olmak üzere iki kitaptan (bhaga) oluşmaktadır. Uttara-bhaga adlandırılan bölümü ise günümüze ulaşmamıştır. Edebiyat tarihçileri, Purana koleksiyonunu oluşturan diğer metinlerle karşılaştırıldığında Varaha Purana’nın nispeten geç dönem eseri olduğu görüşünü paylaşır. Hindu inanırları için Varaha Purana daha ziyade bir kılavuz; genellikle de Vish?u-tapınırları geleneğine ait olarak nitelendirilen bir kutsal kitaptır. Hindistan’ın özellikle de Doğu Malva’daki bazı teriyomorfik (hayvan formunda olan) tarikatlarının, domuz şeklindeki bu tanrıya tapındıkları bilinmektedir. Yaklaşık dördüncü yüzyılda ilgili domuz kültü, Vishnu inancındaki Varaha bedenlenmesiyle (avatara) ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmayla Hint-Avrupa kültüründe önemli bir yer tutan yaban domuzu mitinin, uygarlık tarihindeki kültürel yansımalarının Varaha geleneği üzerinden Hint Mitolojisindeki yeri aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
hint kültürü, hint mitolojisi, purana edebiyatı, varaha purana, varaha (domuz) miti.

Abstract
In this study, the characteristics of Varaha (Pig) myth which is known as one of the sources of ancient Indian Mythology and that gives its name to the Varaha Purana of the Purana collection will be tried to be explained. Varaha is known as an incarnation of the Hindu God Vish?u (avatara). The present-day version of Varaha Purana, which was created in the name of this Hindu myth known as the Pig in the mythical tradition, is divided into four independent sections. According to Naradiya Purana, Varaha Purana consists of two books (bhaga) which are Purva and Uttara. However, Uttara-bhaga has not survived. Literary historians share the view that Varaha Purana is relatively a late work, compared to other texts that makes up the Purana collection. Varaha Purana is more of a guide for Hindu believers; it usually belongs to the Vish?u-worshipers tradition. It is known that some theriomorphic (in animal form) sects of India, especially in Eastern Malwa, worships this pig-shaped god. In about the fourth century, the cult of pig was associated with the Varaha embodiment (avatara) in the Vish?u belief. With this study, the place of the wild boar myth, which has an important place in Indo-European culture, the cultural reflections of the history of civilization in the Indian Mythology through the Varaha tradition has been tried to be conveyed.

Keywords
indian culture, indian mythology, pura?a literature, varaha pura?a, myth of varaha (pig).

Folklor/Edebiyat » Home (dergipark.org.tr)
Faculty of Arts and Sciences | Cyprus International University (ciu.edu.tr)
Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr / https://dergipark.org.tr/tr/pub/fe
twitter facebook