• Duyurular
 • Orcid koşulu

  Ulakbim- TR-Dizin kuralı olarak yazarlarımızın makaleleriyle birlikte ORCID ID kayıtlarını da göndermelerini rica ediyoruz.


  ICI Master List


  Ithenticate / Turnitin denetimi:

  Dergimize gönderilen makaleler

  Ithenticate ve/veya Turnitin

  programlarında incelendikten

  sonra

  işleme alınmaktadır.

  -----------------------

   


  Yayım Takvimi

  Şubat 2019-1 / 97. sayı

  Mayıs 2019-2 / 98. sayı

  Ağustos 2019-3 / 99. sayı

  Kasım 2019-4 / 100. sayı

  2019 yılı Makale kontenjanımız

  dolmuştur.

  Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

  **************


  Makale Takip Sistemi

  Dergimize makale gönderilmesi ve sonraki tüm işlemler,

  sitemizdeki

  Makale Takip Sistemi

  üzerinden gerçekleştirilmektedir.

  **************


  Makale Kabulü

  *************

   2019 yılı  sayıları makale kontenjanı

  dolmuştur.

   

   Gösterilen ilgi için teşekkür ederiz.

   

  ********************


Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünlerin Tanıtımının Önemi ve Bu Bağlamda Âşıkların Tanıtımdaki Yeri
(The Importtance Of The Process Of Globalization Promotion Of Regional Goods And İn This Context, Puplicity, Location Ashiks )

Yazar : Münir Cerrahoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 84
Sayfa : 211-222
3143    1019


Özet
Halk tarafından üretilen ürünlerin tanıtımında ve kalitesinin sağlanmasında reklamın büyük önemi vardır. Ülkemiz doğasıyla ve kültürel zenginliğiyle dünyada eşi benzeri olmayan coğrafi ürün çeşitliliğine sahiptir. Ülkemizin doğal, tarihi ve ekonomik zenginlikleri âşık destanlarının öncelikli konuları arasındadır. Türk halk kültürünün tanıtılmasında ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli görevleri olan âşıklar uygun ortamlar ve imkânlar oluşturulduğunda aynı zamanda kültür ve geleneklerimizin de tanıtımı anlamına gelecek olan yöresel ürünlerin tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yaşadıkları dönemin olaylarına, ahlak sistemine, sanatına, inanç yapısına gelenek ve göreneklerine, kültürel mirasına tanıklık ederek bunları sonraki nesle aktarımda önemli görevleri bulunan âşıkların Türk sosyokültürel hayatında gördükleri fonksiyondan hareketle yöresel halk ürünlerinin reklamı ve tanıtımı üzerinde durulacak bu ürünlerin tanıtımı bağlamında destan örneklerine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yöresel Halk Ürünü, Ürün Tanıtımı, Âşık Edebiyatı.

Abstract
Ensuring the quality of the products produced by the people of the promotion and advertising is of great importance. The nature and the cultural richness of our country in the world has a unique product diversity non-geographic. Our country’s natural, historic and economic riches epics ashıks among the priority issues. Ashıks who takes the most important tasks in transporting Turkish public culture to the next generations will have taken over a big task to introduce our custom and culture that is commercial advertisement when emanetes case and contion. İn this project, they will be witness them treatments, the morality system, art, belief, tradition and custums and the culturel heritage of the time ashıks live in and they will do advertisement and introduction of regional public production in the way they have seen in Turkish socia cultural life and give a place instance of epic.

Keywords
Regional Public Production, Product Description, Ashiks Literature.

Adres :Cyprus International University Lefkoşa/Nicosia
Telefon :(392)6711111-2601/2600 Faks :(392) 671 1165
Eposta :folkloredebiyat@ciu.edu.tr